EFOP-1.3.5-16-2016-00193

A projektről

kedvezményezetii infoblokk
A kedvezményezett neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

A projekt címe:

“Esély és részvétel” 

A projekt azonosító száma:  EFOP-1.3.5-16-2016-00193

A szerződött támogatás összege: 25 millió Ft

A támogatás mértéke: 100 %,

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. március 31.

A projekt bemutatása

Előzmények

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesületnek (ERKE) a civil információs centrum cím birtokosaként 2015 óta feladata a társadalmi felelősségvállalás és az önszerveződés előmozdítása. E munkánk révén több, mint 1900 közösséggel, szervezettel állunk napi kapcsolatban. Ez önmagában is erős hátteret jelent a projekt megvalósításához. Az ERKE ezt megelőzően 2009-2015 között többek között az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program, a Magyarország-Szlovákia ETE Program, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával szervezett képzéseket, szakköröket, klubokat Miskolcon, Tokaj-Hegyalján, valamint a magyar-szlovák határtérségben.

A projekt a fiatalokat érintő kihívások közül az alábbiakra próbál közösségi megoldásokat találni:

  • a fiatalok átlagosnál magasabb aránya az álláskeresők körében
  • hiányzó munkaerőpiaci készségek, tapasztalatok,
  • a képzett fiatalok elvándorlása,
  • a helyi kötődések gyengesége,

A projekt az időseket érintő kihívások közül az alábbiakra próbál közösségi megoldásokat találni:

  • az aktív időskor megélését lehetővé tevő közösségi és non formális tanulási lehetőségek korlátozottak,
  • a generációk közötti kapcsolatok építését szolgáló kezdeményezések erőtlenek.

Átfogó cél:

A városunk és megyénk megtartó erejének növelése a közösségi részvétel lehetőségeinek bővítésével.

Közvetlen célok:

  • az önkéntesség, mint non formális tanulási eszköz hasznosítása a munkaerőpiaci, társadalmi, magánéleti megbecsültség érdekében.
  • közösségek építése az erőforrások feltárása, a bevált gyakorlatok elterjesztése által. Horizontális célok: a generációk közötti együttműködés javítása,
  • civil társadalom megerősítése,
  • a társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése.

A projekt tevékenységei:

Érdekképviseleti fórumok

A projekt keretében 12 párbeszéd alkalmat, fórumot szervezünk a generációs igényeket megjelenítő valamint az esélyegyenlőség és társadalmi felelősségvállalás területén működő szervezetek képviselőinek részvételével. E fórumok feladata az lenne, hogy a saját munkájuk során megszerzett tudást és tapasztalatokat a résztvevők megsózhassák egymással. A fórumok a generációk közötti együttműködések szélesítését szolgálják. Elsődlegesen az idősebb generációk közösségi és részvételi aktivitását szeretnénk példaként használni új kezdeményezések ösztönzéséhez.

Helytörténeti önkéntes program

A helyi kötődések erősítése érdekében 12 alkalomból álló helytörténeti önkéntes programot szervezünk. Szeretnénk kihasználni, hogy a városunk múltja iránt jelentős érdeklődés mutatkozik a közösségi médiában. A téma önmagában is megmozgatja az embereket. Ugyanakkor jól működő példák igazolják, hogy innováció és jelentős idő és munkaráfordítás kell, ahhoz, hogy az érdeklődést át lehessen fordítani közösségi aktivitássá. A projekt keretében szervezett alkalmak feladata, hogy a téma iránt érdeklődő szakembereket és laikusokat közelebb hozzuk egymáshoz, lehetőséget teremtsünk olyan „túrákra”, beszélgetésekre, vetítésekre, amelyek révén a múlt értékei kapcsolat- és közösségformáló szerepet kaphatnak a valós és az on-line térben.

Városépítő önkéntes program

A városépítő önkéntes program sorozat 12 alkalomból áll. Ezek az alkalmak azt a célt szolgálják, hogy a városunkban érzékelt a hétköznapi problémák, kihívások kezeléséhez igénybe lehessen venni önkéntesség által kínált lehetőségeket. Másrészt szeretnénk azt is, ha az önkéntességre másként tekintenénk. A hazai jogszabály és szervezési gyakorlat túlzottan az önkéntesség fizikai formáit állítja előtérbe. Az európai, de a környező országok önkéntességről alkotott felfogása ennél tágabb értelmezési tartományban mozog. Mi is azt szeretnénk, ha az önkéntesség informális tanulási dimenziója nagyobb figyelmet kapna. Szeretnénk továbbá, ha az önkéntesség a hétköznapi élet szervezésének eszköze lehetne.

Településrészi rendezvény

A miskolciak nem is annyira a város egészéhez, inkább ahhoz a városrészhez kötődnek, amelyekben felnőttek, illetve amelyikben élnek. E tekintetben a város elevenen őrzi annak emlékét, hogy a városrészek korábban önálló települések voltak.  Annak érdekében, hogy a városrészi szintű önszerveződést, illetve a projekt keretében megszerezhető tapasztalatok és tudás implementációját segítsük 12 településrészi rendezvény megvalósításához járulunk hozzá. A projekt keretében alkalmazott önkéntes koordinátorok segítik e rendezvények megvalósítását, aktív szervezési feladatokat is ellátnak.

Sikeres kezdeményezések

A projekt keretében 15 már működő, kezdeményezés, rendezvény továbbfejlesztését kívánjuk segíteni.  Amíg a településrészi rendezvényeken jellemzően az új ötletek megvalósítását szeretnénk támogatni, a sikeres kezdeményezésektől azt várjuk, hogy példákat és jó gyakorlatokat szolgáltassanak más közösségek számára.

Forrás kör

A projekt keretében 12 olyan megbeszélést, workshopot szervezünk, ahol a projekt segítségével létrejött, vagy általunk segített közöségek megtalálhatják a kapcsolódást egymással, a helyi, nemzeti törekvésekkel. Az együttműködési, illetve illeszkedési pontok megtalálása a pályázati és egyéb források bevonását, a projektek megvalósítását segíti. De hasznosak abból a szempontból is, hogy a közösségek megismerjék hogyan tudják megjeleníteni az általuk érzékelt igényeket, honnan kaphatnak szakmai és szakmapolitikai támogatást a tevékenységeikhez.  

Miskolci Civil Nap (települési szintű rendezvény)

A Civil Nap megszervezését 2016-ban kezdeményezte első alkalommal Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata. Annak érdekében, hogy ez az esemény meghonosodjon Egyesületünk is bekapcsolódik a szervezésbe. A projekt keretében három éven keresztül anyagi, emberi és dologi erőforrások biztosításával segítjük a rendezvény megvalósítását, illetve a kisebb szervezetek, közösségek megjelenését.

Munkakonferencia

A városban és a megyében több civil szervezet, önkormányzat vezet közösségfejlesztő, ifjúsági, illetve az aktív idősek bevonását célzó projekteket. Ezek támogatási háttere és szakmai kiindulási pontja eseteként eltérő lehet. A szinergikus hatások kihasználása, a jó gyakorlatok megosztása miatt azonban szükséges, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek megvalósítói találkozhassanak egymással. Ezért szervezünk a projekt keretében munkakonferenciát.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status