EFOP-1.3.5-16-2016-00193

A projektről

kedvezményezetii infoblokk
A kedvezményezett neve:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

A projekt címe:

“Esély és részvétel” 

A projekt azonosító száma:  EFOP-1.3.5-16-2016-00193

A szerződött támogatás összege: 25 millió Ft

A támogatás mértéke: 100 %,

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. március 31.

A projekt bemutatása

Előzmények

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesületnek (ERKE) a civil információs centrum cím birtokosaként 2015 óta feladata a társadalmi felelősségvállalás és az önszerveződés előmozdítása. E munkánk révén több, mint 1900 közösséggel, szervezettel állunk napi kapcsolatban. Ez önmagában is erős hátteret jelent a projekt megvalósításához. Az ERKE ezt megelőzően 2009-2015 között többek között az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program, a Magyarország-Szlovákia ETE Program, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával szervezett képzéseket, szakköröket, klubokat Miskolcon, Tokaj-Hegyalján, valamint a magyar-szlovák határtérségben.

A projekt a fiatalokat érintő kihívások közül az alábbiakra próbál közösségi megoldásokat találni:

  • a fiatalok átlagosnál magasabb aránya az álláskeresők körében
  • hiányzó munkaerőpiaci készségek, tapasztalatok,
  • a képzett fiatalok elvándorlása,
  • a helyi kötődések gyengesége,

A projekt az időseket érintő kihívások közül az alábbiakra próbál közösségi megoldásokat találni:

  • az aktív időskor megélését lehetővé tevő közösségi és non formális tanulási lehetőségek korlátozottak,
  • a generációk közötti kapcsolatok építését szolgáló kezdeményezések erőtlenek.

Átfogó cél:

A városunk és megyénk megtartó erejének növelése a közösségi részvétel lehetőségeinek bővítésével.

Közvetlen célok:

  • az önkéntesség, mint non formális tanulási eszköz hasznosítása a munkaerőpiaci, társadalmi, magánéleti megbecsültség érdekében.
  • közösségek építése az erőforrások feltárása, a bevált gyakorlatok elterjesztése által. Horizontális célok: a generációk közötti együttműködés javítása,
  • civil társadalom megerősítése,
  • a társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése.

A projekt tevékenységei:

Érdekképviseleti fórumok

A projekt keretében 12 párbeszéd alkalmat, fórumot szervezünk a generációs igényeket megjelenítő valamint az esélyegyenlőség és társadalmi felelősségvállalás területén működő szervezetek képviselőinek részvételével. E fórumok feladata az lenne, hogy a saját munkájuk során megszerzett tudást és tapasztalatokat a résztvevők megsózhassák egymással. A fórumok a generációk közötti együttműködések szélesítését szolgálják. Elsődlegesen az idősebb generációk közösségi és részvételi aktivitását szeretnénk példaként használni új kezdeményezések ösztönzéséhez.

Helytörténeti önkéntes program

A helyi kötődések erősítése érdekében 12 alkalomból álló helytörténeti önkéntes programot szervezünk. Szeretnénk kihasználni, hogy a városunk múltja iránt jelentős érdeklődés mutatkozik a közösségi médiában. A téma önmagában is megmozgatja az embereket. Ugyanakkor jól működő példák igazolják, hogy innováció és jelentős idő és munkaráfordítás kell, ahhoz, hogy az érdeklődést át lehessen fordítani közösségi aktivitássá. A projekt keretében szervezett alkalmak feladata, hogy a téma iránt érdeklődő szakembereket és laikusokat közelebb hozzuk egymáshoz, lehetőséget teremtsünk olyan „túrákra”, beszélgetésekre, vetítésekre, amelyek révén a múlt értékei kapcsolat- és közösségformáló szerepet kaphatnak a valós és az on-line térben.

Városépítő önkéntes program

A városépítő önkéntes program sorozat 12 alkalomból áll. Ezek az alkalmak azt a célt szolgálják, hogy a városunkban érzékelt a hétköznapi problémák, kihívások kezeléséhez igénybe lehessen venni önkéntesség által kínált lehetőségeket. Másrészt szeretnénk azt is, ha az önkéntességre másként tekintenénk. A hazai jogszabály és szervezési gyakorlat túlzottan az önkéntesség fizikai formáit állítja előtérbe. Az európai, de a környező országok önkéntességről alkotott felfogása ennél tágabb értelmezési tartományban mozog. Mi is azt szeretnénk, ha az önkéntesség informális tanulási dimenziója nagyobb figyelmet kapna. Szeretnénk továbbá, ha az önkéntesség a hétköznapi élet szervezésének eszköze lehetne.

Településrészi rendezvény

A miskolciak nem is annyira a város egészéhez, inkább ahhoz a városrészhez kötődnek, amelyekben felnőttek, illetve amelyikben élnek. E tekintetben a város elevenen őrzi annak emlékét, hogy a városrészek korábban önálló települések voltak.  Annak érdekében, hogy a városrészi szintű önszerveződést, illetve a projekt keretében megszerezhető tapasztalatok és tudás implementációját segítsük 12 településrészi rendezvény megvalósításához járulunk hozzá. A projekt keretében alkalmazott önkéntes koordinátorok segítik e rendezvények megvalósítását, aktív szervezési feladatokat is ellátnak.

Sikeres kezdeményezések

A projekt keretében 15 már működő, kezdeményezés, rendezvény továbbfejlesztését kívánjuk segíteni.  Amíg a településrészi rendezvényeken jellemzően az új ötletek megvalósítását szeretnénk támogatni, a sikeres kezdeményezésektől azt várjuk, hogy példákat és jó gyakorlatokat szolgáltassanak más közösségek számára.

Forrás kör

A projekt keretében 12 olyan megbeszélést, workshopot szervezünk, ahol a projekt segítségével létrejött, vagy általunk segített közöségek megtalálhatják a kapcsolódást egymással, a helyi, nemzeti törekvésekkel. Az együttműködési, illetve illeszkedési pontok megtalálása a pályázati és egyéb források bevonását, a projektek megvalósítását segíti. De hasznosak abból a szempontból is, hogy a közösségek megismerjék hogyan tudják megjeleníteni az általuk érzékelt igényeket, honnan kaphatnak szakmai és szakmapolitikai támogatást a tevékenységeikhez.  

Miskolci Civil Nap (települési szintű rendezvény)

A Civil Nap megszervezését 2016-ban kezdeményezte első alkalommal Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata. Annak érdekében, hogy ez az esemény meghonosodjon Egyesületünk is bekapcsolódik a szervezésbe. A projekt keretében három éven keresztül anyagi, emberi és dologi erőforrások biztosításával segítjük a rendezvény megvalósítását, illetve a kisebb szervezetek, közösségek megjelenését.

Munkakonferencia

A városban és a megyében több civil szervezet, önkormányzat vezet közösségfejlesztő, ifjúsági, illetve az aktív idősek bevonását célzó projekteket. Ezek támogatási háttere és szakmai kiindulási pontja eseteként eltérő lehet. A szinergikus hatások kihasználása, a jó gyakorlatok megosztása miatt azonban szükséges, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek megvalósítói találkozhassanak egymással. Ezért szervezünk a projekt keretében munkakonferenciát.

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status