Civil gazdálkodásCivil hírek, közleményekGYIK

A civil szervezeti beszámolók letétbe helyezésével és közzétételével kapcsolatos fontosabb információk

A határidő:

A 2023. évről szóló beszámolók benyújtási határideje 2024. május 31.

A beszámoló benyújtásának módja

A beszámolót és közhasznúsági mellékletet

 • elektronikus úton (Ügyfélkapun vagy Cégkapun keresztül) vagy
 • papír alapon postai úton (1363 Budapest, Pf.24.), illetve
 • papír alapon személyesen az OBH Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay u. 16.) lehet benyújtani.

Az elektronikus eljárásra kötelezett szervezetek (pl. közhasznú szervezetek, szövetségek) a beszámolójukat kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

Azok a szervezetek, amelyeknek mérleg fő összege eléri az 5 miliő forintot csak elektronikusan nyújthatják be a beszámolót.

Azok a szervezetek, melyek nincsenek elektronikus útra kötelezve, választásuk szerint elektronikusan vagy papír alapon is eljárhatnak.

Gyakori hiba az e-mail-ben való beszámoló megküldés, amely nem felel meg hatályos jogszabályoknak, az így érkező beszámolót az OBH-nak nem áll módjában közzétenni.

“Űrlapkényszer”

A beszámolók kizárólag az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által rendszeresített űrlapok legfrissebb közzétett verzióján nyújthatók be, melyek kitöltéséhez Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program szükséges. Jelenleg háromféle űrlap áll rendelkezésre:

PK-941 Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-942 A kettős könyvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-943 A kettős könyvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

A PK-943 űrlap a Számiteli törvény szerinti éves beszámoló, amelyet akkor köteles készíteni a szervezet, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladja az alábbi határértékeket:

 1. a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot,
 2. az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó éves (ár)bevételének együttes összege a 2400 millió forintot,
 3. az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

A beszámoló űrlapok telepítése az ÁNYK programba

A beszámoló űrlapok és részletes kitöltési útmutatóik az alábbi oldalon érhetőek el: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok

A birosag.hu oldalon publikált ÁNYK űrlapok .jar kiterjesztésű fájljai az ÁNYK keretprogramban közvetlenül is letölthetők az alábbi módon.

ÁNYK-programon belüli telepítés (amennyiben korábban került már az ÁNYK-jába telepítésre egyéb bírósági (pl. beszámoló) nyomtatvány)

Szerviz → Frissítések → Tovább → OBHGEPI kiválasztása → Tovább → Újdonságok 2. → OBHGEPI_PK-742 nyomtatvány kiválasztása → Telepít

Az űrlapok telepíthetők böngésző alkalmazásokon keresztül is.  Tapasztalatunk szerint már ebben az esetben sem kell módosítani a böngészőprogram beállításait.

Könyvviteli szolgáltató megbízása

A szervezet akkor köteles mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkező személyt megbízni vagy alkalmazni a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítására, vezetésére és a beszámoló elkészítésére, ha az éves (éves szintre átszámított) bevétele a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában, ennek hiányában az üzleti évben várhatóan meghaladja a 20 millió forintot. (Ez az értékhatár korábban 10 millió Ft volt. 2023. január 1-től változott a 479/20216 Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése).

A mérlegképes könyvelői szakképesítés alatt:

 • az okleveles könyvvizsgálói szakképesítést
 • mérlegképes könyvelői szakképesítést,
 • a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítést

A tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkező szakképzett könyvelőket a Pénzügyminisztérium adatbázisában lehet megtalálni:  

https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/nevjegyzek-konyvviteli-szolgaltatast-vegzok

Az is szabályos, ha az arra kötelezett szervezet olyan céget bíz meg a beszámoló elkészítésével, a könyvelésnek irányításával, amelyik a megfelelő végzettséggel és engedéllyel rendelkező személyt alkalmaz.

A beszámoló elfogadása

A beszámolót és közhasznúsági mellékletet a vonatkozó jogszabályok szerint egyesületek esetében a közgyűlésnek (küldöttgyűlésnek), alapítványok esetében a kuratóriumnak kell elfogadnia. Az elfogadott beszámolót pedig az Országos Bírósági Hivatal felé kell megküldeni. Gyakori hiba, hogy a szervezet a közgyűlés vagy a kuratórium jóváhagyása nélkül helyezi letétbe a beszámolót. A beszámoló űrlaphoz ugyan nem kötelező csatolni a beszámolót elfogadó ülés/határozathozatal jegyzőkönyvét, illetve a döntést. Az ÁSZ azonban az ellenőrzés során bekéri ezt a jegyzőkönyvet is.

A beszámoló aláírása

A Sztv. előírása értelmében a beszámolót a képviseletre jogosult személynek alá kell írnia a hely és a keltezés feltüntetése mellett. (Sztv. 20. § (6) bekezdés, 99. § (5) bekezdés) A civil szervezet vezetője az aláírással vállalja a felelősséget a beszámolóban szereplő adatok tekintetében. A beszámoló letétbe helyezése, közzététele nem mentesít az aláírási kötelezettség teljesítése alól. Az OBH-nak megküldött elektronikus űrlap nem tartalmazza a szervezet képviselőjének aláírását, de a szervezetnek rendelkeznie kell aláírt példánnyal, amit Számv. tv. szerint köteles megőrizni.

A beszámolók befogadása az OBH által

A papír alapon megküldött beszámolót az OBH kizárólag eredetben, keltezéssel ellátva, a tárgyév, illetve az időszak pontos feltüntetésével, valamint a képviselő aláírásával ellátva fogadja el.

Elektronikus megküldés esetén beszámoló közvetlenül a szervezet Cégkapuján vagy a képviselő Ügyfélkapuján nyújtható be. Ha nem a szervezet saját Cégkapuján, illetve a képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül a beszámoló benyújtásra, a jogosultságot meghatalmazás csatolásával igazolni szükséges.

A meghatalmazását teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, formai követelménye nincs. A pdf formátumba átalakított meghatalmazást minden egyes beszámolóhoz csatolni kell, de ez lehet ugyanaz a korábban készített meghatalmazás, amely általános és visszavonásig érvényes.

A meghatalmazáshoz szerkeszthető okirat sablon az alábbi oldalon érhető el: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok

Figyelem! Az OBH nem lát rá a NAV-nál történő eljárásokra szóló regisztrációkra, illetve arra sem, hogy az adott szervezet Cégkapujához ki került ügykezelőként hozzárendelésre.

A beszámolóhoz csatolandó mellékletek

Könyvvizsgálói jelentés

Amennyiben kötelezett rá a szervezet a könyvvizsgálói jelentést csatolni kell.

A 479/2016 Korm rendelet 16 § szerint kötelező a könyvvizsgálat:

 • annál a civil szervezetnél, amelynél az éves (éves szintre átszámított) bevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában, ennek hiányában a tárgyévi várható bevétel a 300 millió forintot meghaladja,
 • vagy ha a kötelezettséget jogszabály írja elő (pl. közalapítvány).

Önkéntesen bármikor lehet könyvvizsgálót választani és könyvvizsgálatot kérni. Kötelező a könyvvizsgálat, ha a szervezet létesítő okirata könyvvizsgálatot írt elő.

Kötelező a könyvvizsgálat pályázatot megvalósító szervezetnél, amennyiben a pályázati kiírásban előírták a projekt kötelező könyvvizsgálatát.

Kiegészítő melléklet

A 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdése szerint a civil szervezetnek az egyszerűsített éves beszámolójához szükséges a Számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletet is benyújtania. Másként fogalmazva a kettős könyvitelt vezető szervezeteknek kötelező kigészítő mellékletet is készíteni,

Régebben a beszámoló űrlap része volt a civil törvény által előírt kiegészítő melléklet. A civilk törvéyn (2011.évi CLXXV.tv.) 29.§ (4) szerinti kiegészítő mellékletet a számviteli törvény szerinti kiegásztő mellékletbe kell beépíteni. Ehhez ezt a formát javasoljuk:

kiegészítő melléklet a támogatásokról, adományokról

Meghatalmazás

A beküldő jogosultságának igazolására, akkor van szükség, ha a beszámolót nem a szervezt képviseleti joggal rendelkező tisztségviselője küldi be.

A beszámoló elfogadását igazoló dokumentumok

A jegyzőkönyv, jelenléti ív nem részei a beszámolónak, nem szükséges megküldeni a beszámoló mellékleteként!

A mellékletek csatolása elektronikus beküldés esetén

Könyvvizsgálói jelentés, a szöveges beszmoló, illetve a kiegészítő melléklet típusú csatolmányokhoz csatolt mellékletek megjelenítésre kerülnek, ezért fontos, hogy a melléklet csatolása során a megfelelő csatolmánytípust válasszák ki, mert ennek elmulasztása elutasítási ok lehet.

Az ÁNYK programban az Adatok>>Csatolmányok kezelése>>a csatolmány típusának kiválasztása  

Értesítések

Az elektronikus úton beküldött beszámolók esetében az alábbi értesítések érkeznek:

A Központi Rendszertől érkező feladási és letöltési igazolás

Ezek az üzenetek a Tárhely alapbeállítása szerint kiszűrésre kerülnek, azaz nem találhatóak meg a „Beérkezett üzenetek” között és a Tárhelyhez tartozó e-mail címre sem érkezik ezekről értesítés. A „Szűrés” beállításával tudja ezeket az üzeneteket megtekinteni úgy, hogy a „Kivéve rendszerüzenetek” elől kiveszi a pipát:

Ha nem érkezik meg pár percen belül a Feladási és Letöltési igazolás, akkor érdemes a beszámolót ismételten elküldeni (előtte mindenképpen javasolt ellenőrizni, hogy nem került-e az igazolás a szűrt dokumentumok közé, illetve nem áll-e fenn a kézbesítést befolyásoló központi üzemzavar, amelyről a birosag.hu – Rendkívüli hírek oldalon ad tájékoztatást az OBH).

Az Országos Bírósági Hivataltól érkező érdemi válasz

Szabályszerű benyújtás esetén „Igazolás” dokumentum, nem szabályszerű benyújtás esetén „Elutasítás”, amelyben a hiba pontos megjelölésével hívjuk fel a figyelmet a beszámoló ismételt előterjesztésére.

Az érkező dokumentumot kérjük minden esetben olvassák el!

A NEA és egyéb pályázatok idején többször találkozunk azzal, hogy a szervezet beszámolója nem elérhető az OBH oldalán. Ennek oka lehet, hogy a szervezet ügyvezetője nem olvasta el az OBH elutasító végzését, illetve nem korrigálta a hiányosságát.   

A beszámoló beküldése tisztújítás esetén

Gyakori kérdés a beszámoló benyújtása akkor, amikor még az újonnan megválasztott képviselő törvényszék általi bejegyzése folyamatban van. Ebben az esetben a megválasztott képviselő már eljárhat, az ez erre való jogosultságát a megválasztásáról szóló aláírt közgyűlési jegyzőkönyv csatolásával tudják igazolni (a beszámoló nyomtatvány „Meghatalmazás” csatolmánytípusához szükséges csatolni).

OBH Ügyfélszolgálat

A beszámolókkal kapcsolatban felmerült kérdéseikkel kapcsolatban az OBH Ügyfélszolgálati Irodája áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

email: civilinfo@obh.birosag.hu

telefon: +36 1 354 4165, +36 1 354 4295

A beszámoló közzététele a szervezet honlapján és székhelyén

Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, akkor a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a saját honlapján is köteles elhelyezni. Ennek határideje szintén május 31. A szervezet a saját honlapján közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. A szervezetnek be kell tartania azokat a szabályokat is, amelyeket a saját létesítő okiratában határoz meg a beszámolónak a szervezet székhelyén történő közzétételével, illetve a beszámoló nyilvánosságával, megtekinthetőségével kapcsolatban meghatároz.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status