Civil hírek, közlemények

Foglalkoztatással kapcsolatos 2023. január 1-től hatályos változások

Két EU irányelv (2019/1152 és 2019/1158) kötelező átvétele miatt 2023. január 1-től változnak a foglakoztatás szabályai. A változások az alábbi területeken jelentkeznek:

 • a joggal való visszaélés tilalma és a visszaélés jogkövetkezményei
 • a munkáltató tájékoztatási kötelezettségnek új szabályai
 • a külföldön történő foglalkoztatás új szabályai
 • a munkavállaló rendelkezésre állási és munkavégzési kötelessége, mentesülés a kötelességek alól
 • a munkaszerződés módosítása a munkavállaló kérelmére,
 • a munkáltató nyilatkozattételi és indokolási kötelessége, a munkáltatói módosító nyilatkozat bíróság általi pótlása
 • a munkaviszony munkáltató általi megszüntetésének változása, a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei
 • az apasági szabadság új szabályai
 • a szülői szabadság bevezetése
 • A munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos szabályok
 • a szabadság kiadásának új szabályai
 • a próbaidő kikötése határozott időtartamú munkaviszonyban

A joggal való visszaélés tilalmának új szabályai és jogkövetkezményei

A munkáltatók szempontjából szigorúbb lesz a joggal való visszaélés megsértésének (Munka törvénykönyve 7.§, (3.) bekezdés) szabályozása. Az új szabályozás növeli felmondásnál a munkavállaló mozgásterét.  Ha a munkavállaló úgy érzi, hogy joggal való visszaélés történt és megjelöli az okot (hogy szerinte munkaadója valójában miért mondott fel neki), akkor a munkáltatón lesz a bizonyítási teher, ami eddig a munkavállalón volt. A jogellenes felmondás következménye nem maximálisan 12 havi távolléti díj megfizetése, hanem a munkaviszony helyreállítása (Mt. 83. § (1) bekezdés), amivel együtt jár – legalább a per végéig – bér és járulék megfizetésének kötelezettsége is.

A munkáltató tájékoztatási kötelezettségnek új szabályai

Változás történt a munkaszerződés melletti tájékoztató tartalmában és közlésének időpontjában (Mt. 46. §). A munkaviszony kezdetétől számítva 7 napon belül át kell adni a munkavállalónak a tájékozatott (korábban 15 nap volt). A tájékoztatónak a következő elemeket kell tartalmaznia:

 • munkáltatói jogkör gyakorlója
 • a munkaviszony kezdete, tartalma
 • a munkahely
 • a munkakörbe tartozó feladat
 • a napi munkaidő tartama, a hét azon napjai, amelyekre munkaidő osztható be, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdő és befejező időpontjai,
 • a rendkívüli munkaidő lehetséges tartama, a munkáltató tevékenységének sajátos jellege (ez egy új pont a törvényjavaslatban)
 • a munkabérről elszámolás módja, a bérfizetés gyakorisága, a kifizetés napja
 • az alapbéren felüli munkabér, juttatások
 • a szabaságnapok száma, számítási módja, kiadási szabálya
 • a felmondási idő megállapításának szabályai
 • a munkáltató képzési politikája, igénybe vehető képzések és igénybe vehető időtartama
 • a hatóság, ahová a munkaadó a közterheket fizeti
 • kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e a munkáltatói

A külföldi munkavégzéssel összefüggő tájékoztatási kötelezettség változása

A várhatóan 15 napot meghaladó külföldi munkavégzéssel összefüggő tájékoztatási kötelezettség is szélesedik. A munkavállalót már tájékoztatni kell a munkavégzés helyén irányadó díjazás, valamint az utazási, étkezési és lakhatási költségek megtérítésének szabályairól, valamint a határon átnyúló szolgáltatásnyújtást végző munkáltató és az általa kiküldött munkavállaló jogaival és kötelezettségeivel összefüggő lényeges információt tartalmazó egységes nemzeti honlap elérhetőségéről is [Mt. 47. § (1) bekezdés]. Abban nincs változás, hogy a 15 napnál hosszabb külföldi munkavégzés (szerződés teljesítése, kiküldés anyacéghez, munkaerő-kölcsönzés) esetén a külföldi bért kell fizetni a munkavállalónak.

A munkavállaló rendelkezésre állási és munkavégzési kötelessége, mentesülés a kötelességek alól

A törvénymódosítás kiegészíti a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alóli mentesülés eseteit (Mt 55. § (1) bekezdés). Rögzíti a keresőképtelenségen kívül azt az esetkört is, amikor a munkavállaló egyébként a munkaköre ellátására egészségi okból alkalmatlan. Az alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése tekintetében különösen a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló rendelet szabályait kell figyelembe venni.

Új szabály, hogy mentesül a munkavállaló rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozója, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személy személyes gondozása nyújtása céljából évente legfeljebb öt munkanapra (gondozói szabadság). Ezt a gondozói munkaidő-kedvezményt a jogosult kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell biztosítani. A súlyos egészségi ok fennállását és a gondozás indokoltságát a gondozásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja.

A munkaszerződés módosítása a munkavállaló kérelmére, a munkáltató nyilatkozattételi és indokolási kötelessége, a munkáltatói módosító nyilatkozat bíróság általi pótlása

A jogszabály szerint (Mt. 61. § (1) bekezdés) a munkáltató a munkakörök megjelölésével tájékoztatja a munkavállalókat:

 1. a) a teljes vagy részmunkaidős,
 2. b) a távmunkavégzésre irányuló, valamint
 3. c) a határozatlan idejű munkaviszony keretében történő

foglalkoztatás lehetőségéről.

E rendelkezéshez kapcsolódik az első változás. A munkavállaló a munkaviszony első 6 hónapját kivéve kérheti a teljes munkaidős vagy részmunkaidős foglalkoztatásra áttérést, távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatást, vagy határozatlan idejű álláshelyre való áthelyezést, amennyiben ilyen a munkáltató tájékoztatása szerint elérhető. (Mt. 61. § (2) bekezdés).

A másik módosulás, hogy a munkavállaló gyermeke nyolcéves koráig és a gondozást végző munkavállaló – a munkaviszony első 6 hónapját kivéve – kérheti a munkavégzési hely és a munkarend módosítását, továbbá a távmunkavégzés keretében, illetve a részmunkaidőben való foglalkoztatását (Mt. 61. § (4) bekezdés).

A munkavállaló kérelmét írásban indokolni köteles, továbbá abban meg kell jelölnie a változtatás időpontját. A munkavállaló kérelmére a munkáltató tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Abban az esetben, ha a munkáltató elutasítja a kérelmet, úgy azt indokolni köteles. A kérelem jogellenes elutasítása vagy a nyilatkozat elmulasztása esetén a bíróság a munkáltató hozzájáruló nyilatkozatát pótolja. (Mt. 61. § (5) és (6) bekezdés).

Apasági szabadság és szülői szabadság

A munkavállalóknak gyerek születése esetén az eddigi 5 helyett 10 nap szabadság jár (Mt. 118. § (4) bekezdés). Ám az érintettek csak 5 napra kapják meg a távolléti díj 100%-át, a következő 5 napra a távolléti díjnak csak 40%-a jár (Mt. 146. § (4) bekezdés)

Az apasági szabadság időtartamának növelése mellett a munka törvénykönyve bevezeti a szülői szabadság lehetőségét is (Mt. 118/A. §) A munkavállalót gyermeke hároméves koráig 44 munkanap szülői szabadság illeti meg. A szülői szabadság igénybevételének feltétele, hogy a munkaviszony egy éve fennálljon. Az egy év munkaviszony fennállásának követelménye nem jogvesztő feltétel, ugyanis, ha a munkavállaló munkaviszonya a gyermek születésének vagy örökbefogadás esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válásának időpontjában még nem állna fenn egy éve a munkáltatónál, de később ez a követelmény teljesül, akkor a munkavállaló jogosulttá válik és igénybe veheti a szülői szabadságot.

A szülői szabadságot az apasági szabadsághoz hasonlóan a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni a munkáltatónak. A munkavállalónak azonban az erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. Kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működést közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a munkáltató dönthet úgy, hogy a szülői szabadság kiadását legfeljebb 60 nappal elhalasztja. A halasztás indokát és a kiadás javasolt időpontját írásban közölnie kell a munkavállalóval

A munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos szabályok módosulása

A törvény egyes esetekben (pl. próbaidő, vagy ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül) indokolási kötelezettség nélkül lehetővé teszi a munkáltató számára a munkaviszony megszüntetését. Az új, módosuló rendelkezések szerint azonban ezekben az esetekben is kötelező lehet a felmondás munkáltató általi indokolása. Ha ugyanis a munkavállaló hivatkozása szerint a munkaviszony megszüntetésére

 1. a gondozási szabadság,
 2. az apasági szabadság,
 3. a szülői szabadság
 4. a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadság igénybevétele, vagy
 5. a fentiekben bemutatott munkaszerződés-módosítás kezdeményezése

miatt kerül sor, a munkavállaló 15 napon belül benyújtott kérelmére 15 napon belül köteles a munkaviszony-megszüntetését megindokolni.  (Mt. 64 § (3) (4) bekezdés)

Kiegészül a felmondási tilalmak köre,

A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt:

 1. a gondozási szabadság,
 2. az apaszabadság,
 3. a szülői szabadság.

idején sem. Ezekkel az esetekkel kiegászül a korábbi szabályozás. 

A munkaviszony megszűnésekor a munkáltatók adminisztrációs terhei is nőnek majd. A munkaviszony megszűnésekor a munkáltató igazolást ad a munkavállaló részére a kiadott apasági szabadság, vagy szülői szabadság tartamáról is, amelyben feltünteti a korábbi munkáltató által kiadott apasági szabadság vagy szülői szabadság tartamát is. (mt. 80. § (3) bekezdés) 

A szabadság kiadásának új szabályai

A munkáltató hét nap szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni, változás azonban, hogy a szabadság kiadását a munkáltató a működését közvetlenül és súlyosan érintő rendkívüli esetben megtagadhatja, illetve ilyen okok fennállása esetén a már kiadott szabadságot megszakíthatja, illetve a kiadott szabadság időpontját módosíthatja.

A próbaidő szabályai módosulnak a határozott idejű munkaviszonynál

A legfeljebb 1 évre létesített határozott idejű munkaviszony esetében csak időarányos próbaidő köthető ki (Mt. 192. § (5) bekezdés).

Nem köthető ki próbaidő a 6 hónapon belül létesített újabb munkaviszonyban, amennyiben az újabb munkaviszonyt azonos vagy hasonló munkakörre létesítették a felek. (Mt. 192. § (4) bekezdés).

Határozott idejű jogviszony kezdetének és végének bejelentése

Határozott idejű foglalkoztatásnál 2023. január 1-jétől a biztosítotti bejelentéssel egyidejűleg a ’T1041 jelű nyomtatványon közölni kell a NAv felé a jogviszony megszűnésének szerződés szerinti időpontját is.

A bejelentést legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, de még a foglalkoztatás megkezdése előtt kell megtenni. Ha a jogviszony megszűnésének időpontja módosul vagy a szerződés határozatlan lesz, akkor ezt változásként kell a ’T1041 jelű nyomtatványon a NAV-hoz bejelenteni. (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 1. melléklet 3.8 pont.)

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status