Civil hírek, közleményekHírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEKNEK 2022.

Kis léptékű programok és események megvalósításának támogatása az Ifjúság Európai Éve 2022. keretében

A Nemzeti Ifjúság Tanács, az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoporttal (a továbbiakban együtt: Kiíró) közösen pályázatot hirdet az Ifjúság Európai Évével kapcsolatos helyi és kiemelt programok megvalósítására.

Mi az Ifjúság Európai Éve?

2022-ben a fiatalok kerülnek a figyelem középpontjába Európában. Az Ifjúság Európai Évében rá szeretnénk világítani arra, milyen fontos szerepet játszanak az európai fiatalok a jövő építésében és egy környezetkímélőbb, befogadóbb és digitálisabb Európai Unió létrehozásában. Az Ifjúság Európai Éve rengeteg alkalmat kínál Európa-szerte a fiatalok számára arra, hogy bővítsék ismereteiket, megosszák másokkal a jövővel kapcsolatos elképzeléseiket, új ismeretségeket kössenek, és rendezvényeken vegyenek részt. Itt az idő, hogy a világjárványt lassan magunk mögött hagyva bizalommal és reményekkel lépjünk tovább.

Bővebb tájékoztatás az Ifjúság Európai Évéről: https://europa.eu/youth/year-of-youth_hu

Ki koordinálja Magyarországon az Ifjúság Európai Évét?

A tematikus év nemzeti koordinátora a magyarországi ifjúsági közösségek ernyőszervezete, a Nemzeti Ifjúsági Tanács (a továbbiakban: NIT, vagy nemzeti koordinátor), amely nemzetközi tudás-, kapcsolati és információs tőkével támogatja hazánk fiataljait és képviseli érdekeiket a döntéshozók előtt.

További részletek a Nemzeti Ifjúsági Tanácsról: https://ifjusagitanacs.hu

A pályázat célja

A pályázat célja olyan helyi, illetve kiemelt személyes részvétellel megvalósuló rendezvények megvalósításának előmozdítása, amelyek összhangban állnak azon öt célkitűzés valamelyikével, amelyeket az Európai Unió prioritásként kezel az Ifjúság Európai Éve projekt keretében.

Ifjúság Európai Éve projekt keretében az Európai Unió öt fő célkitűzés az alábbi:

I. rávilágítson arra, hogy a zöld átállás, a digitális átállás milyen lehetőségeket kínál a
fiatalok számára és a társadalom egésze számára;
II. felelősségvállalásra ösztönözze és támogassa a fiatalokat arra, hogy megfelelő tudást és kompetenciákat szerezzenek, és így – az európai összetartozás érzéséből merítve – tevékeny és elkötelezett polgárokká váljanak;
III. támogassa a fiatalokat abban, hogy jobban megértsék az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű közpolitikákból eredő, különféle, számukra elérhető lehetőségeket, és aktívan népszerűsítse ezeket a lehetőségeket;
IV. általánosan érvényesítse, hogy az ifjúságpolitika valamennyi releváns szakpolitikai területen a 2019–2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégiával összhangban álljon.
V. az Ukrajnából menekülő fiatalok támogatása és integrációja az Év eseményeibe.

 

A pályázásra jogosultak köre

A pályázaton olyan Magyarországi székhellyel rendelkező civil szervezetek, nonprofit
gazdasági társaságok, valamint 35 év alatti fiatalokból álló informális csoportok vehetnek részt, akik megfelelnek a jelen pontban meghatározott feltételeknek.

A civil szervezetnek, valamint a nonprofit gazdasági társaságnak legalább 1 lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek kell minősülnie (nyilatkozat minta a pályázati felhívás mellékletét képezi).

A pályázaton nem vehet részt olyan nonprofit gazdasági társaság, amelyben az állam, vagy valamely helyi önkormányzat tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

A pályázaton nem vehet részt olyan civil szervezet, vagy nonprofit gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 5 évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert:

a) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
b) Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
c) a Btk. szerinti költségvetési csalás;
d) a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
e) a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

A pályázaton nem vehet részt olyan civil szervezet, vagy nonprofit gazdasági társaság, amely

a) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,
b) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
d) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés e) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt.

A fiatalok informális csoportja abban az esetben tud részt venni a pályázaton, amennyiben rendelkezik valamely a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő civil szervezettől, vagy nonprofit gazdasági társaságtól befogadó nyilatkozattal, amelyben a befogadó szervezet vállalja, hogy a fiatalok informális csoportjának nyertessége esetén a rendezvény lebonyolításában pénzügyi lebonyolítóként közreműködik és eleget tesz a jelen pályázati felhívásban foglaltaknak.

A befogadó szervezet a pályázaton pályázóként nem vehet részt.

A befogadó nyilatkozat minta a pályázati felhívás mellékletét képezi.

A pályázatok beadásának határideje

A pályázat 3 egymástól elkülönülő pályázati időszakra oszlik az alábbiak szerint:

1. pályázati időszakban a pályázatokat 2022. június 21. és július 5. napja között lehet
benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon 12 órakor jár le.

2. pályázati időszakban a pályázatokat 2022. augusztus 12. és augusztus 26. napja között lehet benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon 12 órakor jár le.

3. pályázati időszakban a pályázatokat 2022. szeptember 30. és október 14. napja között lehet benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon 12 órakor jár le.

A pályázók csak egy pályázati időszakban jogosultak pályázni.

Függetlenül attól, hogy a pályázó melyik pályázati időszakban adja le a pályázatát,
nyertessége esetén 2022. december 31.-ig meg kell valósítania a rendezvényt.

További információ és a pályázat teljes kiírása: https://ifjusagitanacs.hu/2022/06/21/palyazati-felhivas-civil-szervezeteknek-2022/

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status