Civil gazdálkodásCivil hírek, közlemények

A minimálbér. illetve a garantált bérminimum emeléséből következő, a civil szervezeteket érintő változások

A minimálbér és a garantált bérminimum összege jelentősen emelkedett az idei évben. A bérek változása nem csak a foglalkoztatásra van hatással. Többek között a közérdekű önkéntesek tevékenységének értékét, a civil szervezetek által adható juttatások adómentességét is a minimálbérhez igazodva állapíthatjuk meg. Ezért gyűjtöttük össze a legfontosabb, a  minimálbér emelésével összefüggő változásokat.  

A minimálbér és a munkabér változása

A legkisebb munkabér (minimálbér) 2022. január 1-jétől:

 • havibér alkalmazása esetén 200 000 Ft /hó
 • hetibér alkalmazása esetén 45 980 Ft /hét
 • napibér alkalmazása esetén 9 200 Ft /nap
 • órabér alkalmazása esetén 1 150 Ft /óra

A legalább középfokú iskolai végzettséget/szakképzettséget igénylő munkakörbe foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimum 2022. január 1-jétől:

 • havibér alkalmazása esetén 260 000 Ft /hó
 • hetibér alkalmazása esetén 59 780 /hét
 • napibér alkalmazása esetén 11 960 Ft /nap
 • órabér alkalmazása esetén 1 495 Ft /óra

forrás: 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A civil munkáltatók kompenzációja

A civil szervezetek korábban sem fizettek szakképzési hozzájárulást, annak eltörlése nem érinti a szektort. A minimálbér növekedését a civil szervezeti munkáltatók esetében az ellensúlyozza, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 1-től 13%.  (Ez 2,5%-os csökkenést jelent)

forrás: 2021. évi CXXXI. törvény a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről

Közérdekű önkéntesek tevékenységének értéke

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni. E szerint 2022-ben egy közérdekű önkéntes órát 1.250 Ft értékkel lehet kimutatni a civil szervezetek bevételei és ráfordításai között.

forrás: 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 4.§ (5.) bekezdés

Közérdekű önkéntesek napidíja

A külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenység, illetve a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár által végzett közérdekű tevékenység esetén napi díj adható az önkéntesnek. A napidíj egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát.  Egy személynek havonta 40.000 Ft napidíjat fizethet a szervezet ebben az évben (2022-ben).

Forrás: 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 2. § (3.) bekezdés

Közérdekű önkéntesek jutalma  

A közérdekű önkéntes tevékenységet végző önkéntesnek a fogadó szervezet jutalmat adhat. A fogadó szervezet egy személynek egy évben jutalomként a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát adhatja adómentesen. Az ellenszolgáltatásnak nem minősülő jutalom összege idén (2022-ben) 40.000 Ft.

Forrás: 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 2. § (3.) bekezdés

Egyszerűsített foglalkoztatás

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony esetén minimálisan fizetendő órabér 2022-ben:

 • legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, azaz 978 Ft/óra,
 • szakképzettéget igénylő munkakör esetén a garantált bérminimum 87%-a, azaz 1 301 Ft/óra.

 Napi mentesített keretösszeg (amely alatt nem kell SZJA.t fizetni):

 • szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén: 11 960 Ft
 • középfokú végzettséget/szakképzettséget igénylő munkakör esetén: 15 548 Ft.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében az 1.000 Ft-os vagy 500 Ft-os közteher erejéig maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2022-ben: 18 400 Ft/nap/fő.

Egyszerűsített foglakoztatási forma Közteher mértéke Ft/nap Maximálisan igénybe vehető napok száma „közteher” NAV befizetés határideje
Turisztikai idénymunka 500 120 nap/év a foglalkoztatást követő hónap 12. napjáig
Mezőgazdasági idénymunka 500 120 nap/év a foglalkoztatást követő hónap 12. napjáig
Alkalmi munka 1 000 120 nap/év a foglalkoztatást követő hónap 12. napjáig
Filmipari statiszta 3 000 120 nap/év a foglalkoztatást követő hónap 12. napjáig

Forrás: 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

Megbízási jogviszony – biztosítás elbírálása

Amennyiben a megbízási jogviszony (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) keretében történő munkavégzésből származó tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri-e a minimálbér 30 %-át  (azaz 2022. január 1-től a 60 000 Ft-ot), vagy naptári napokra annak harmincad részét (azaz idén a 2,000 Ft-ot). akkor a megbízott magánszemély biztosítottá válik. Ezért a megbízó szervezet részéről bejelentési, járulék levonási és befizetési kötelezettséget von maga után.

forrás: 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről 6.§ (1) f.

A 25 év alatti fiatalok adómentessége

Nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott összevont adóalapba tartozó jövedelmeik után a kedvezmény havi összegéig a 25 év alattiaknak. Ilyen jövedelmek például: munkabér, táppénz, egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme, őstermelői jövedelem, kifizetővel kötött megbízási, felhasználási szerződésből származó jövedelem. A kedvezmény az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után nem jár.

A kedvezmény 2022-ben, havonta 433 700 forint (ezen összeghatár fölött kell adót fizetni), ami 65 055 forint adómegtakarítást jelent.

forrás: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény) 29/F. §-a

A civil szervezetek által adható SZJA mentes juttatások

Az Szja tv. 1. számú mellékletének 3. pontja alatt kerültek felsorolásra a közcélú juttatások körében adómentes jogcímek. A jogszabály alapján:

 • a közérdekű kötelezettségvállalásból,
 • a közhasznú egyesületből,
 • alapítványból,
 • közalapítványból,

a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke is mentes az adó alól (kivéve a béren kívüli juttatásnak minősülő juttatásokat). Ugyanakkor pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben havonta adott támogatás tekinthető adómentesnek. 2022-ben a minimálbér 50 százaléka 100.000 Ft.

forrás: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez 3.3. pont Az adómentes bevételekről

Fontos tudni, hogy a NAV és a Pénzügyminisztérium közös állásfoglalása alapján:

„A felsorolásban szereplő szervezeteket külön-külön kell értelmezni, vagyis az alapítványnak nem kell közhasznúnak lennie, bármilyen céllal létrehozott alapítvány élhet a kedvezményes rendelkezéssel. Fontos azonban, hogy az adómentesség csak akkor alkalmazható, ha az alapítvány, közalapítvány, közhasznú egyesület a juttatást a közhasznú céljával összhangban, a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek nyújtja. Az alapítványnak tehát nem kell feltétlenül közhasznúnak lennie, de a juttatás céljának és a juttatásban részesülő magánszemélynek az alapítvány alapító okiratában rögzített közhasznú célhoz kell kapcsolódnia. Mindezek alapján a közhasznú minősítéssel nem rendelkező alapítvány is jogosult arra, hogy az alapító okiratában megfogalmazott közhasznú céljával összhangban adómentesen nyújtson juttatást a közhasznú cél szerint címzett magánszemély részére.”

A NAV [NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály ÜTF-1171/2020., Pénzügyminisztérium PM/4130/1/2020.]

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/adozasi_kerdes/2020_3__Adozasi_kerde20200312.html

Reprezentáció, üzleti ajándék

Egyedi rendelkezést tartalmaz az Szja tv. az egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is) által juttatott reprezentáció és üzleti ajándék esetére. Az említett szervezetek által az adóévben nyújtott reprezentáció és üzleti ajándék együttes értékéből mentes az adó alól a jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg. Az üzleti ajándékok közül csak azok vehetők figyelembe, amelyeknek az egyedi értéke a minimálbér 25 százalékát (2022-ben: 50.000 Ft-ot) nem haladja meg.

forrás: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (5)

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status