Civil képzés

Kötelező a számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletet készíteni a kettős könyvvitelt vezető szervezeteknek

A dokumentum letölthető: innen (pdf formátum)

 

A kettős könyvvitelt vezető szervezetek kötelesek a 2019. évről készült egyszerűsített éves beszámolójukhoz a számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletet csatolni. A számviteli törvény (Sztv.) szerinti kiegészítő melléklet nem azonos a civil törvény alapján kötelező kiegészítő melléklettel. A számviteli törvény szerinti kiegészítő melléklet nem része a Pk-542 jelű beszámoló űrlapnak. A számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletet (továbbiakban: kiegészítő melléklet) külön dokumentumként kell csatolni a beszámoló űrlaphoz.

A kiegészítő melléklet célja, hogy a szervezet iránt érdeklődők megbízható és valós képet kaphassanak a szervezetek vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. A kiegészítő melléklet az éves beszámoló részeként elkészült mérleg és az eredménykimutatás számszerű adatai mögött álló a számvitel szempontjából fontos információkat tartalmazza.  A kiegészítő melléklet nem azonos a szöveges beszámolóval sem.  A kiegészítő melléklet – ha egyszerűen akarjuk megfogalmazni – a beszámolóban szereplő számok értelmezéshez nyújt segítséget, míg a szöveges beszámoló a szervezet éves tevékenységét tekinti át.

A számviteli törvény külön fejezetben foglalkozik a kiegészítő melléklet tartalmával.  /Sztv. 88-94/A. §/ Szerencsére az egyszerűsített éves beszámolóhoz készített kiegészítő mellékletnek nem kell mindent tartalmaznia, amit ez a fejezet megjelenít. A számviteli törvény külön rögzíti az egyszerűsített éves beszámolóhoz készített kiegészítő melléklet tartalmát /Sztv. 96.§ (4;); bizonyos esetekben: 96.§ (4.a) és 96.§ (5)/. Amiért bizonytalanság lehet a kiegészítő melléklet tartalmával kapcsolatban az abból fakad, hogy a törvényben felsorolt szűkített tartalmi elemek sem feltétlenül érvényesek a civil szervezetekre. Míg más esetekben az fordulhat elő, hogy bár a számviteli törvény felsorolása nem írja elő, de egy adott információ mégis fontos lenne a beszámoló adatainak értelmezéséhez. Sajnos az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. Korm. rendelet sem ad túl sok támpontot, hiszen ebben a pontos jogszabályi helyek megjelölése nélkül szerepel, hogy a kiegészítő mellékletet a civil törvény vonatkozó előírásai figyelembevételével kell elkészíteni. /rendelet 22. § (1)/. Minden bizonytalanság ellenére megpróbáljuk segítséget adni a kiegészítő mellékletek elkészítéséhez. Úgy gondoljuk a kiegészítő melléklet elkészítése nem teljesíthetetlen feladat.

A kiegészítő melléklet tartalma

A kiegészítő melléklet információi öt területet érintenek:

 1. a beszámolóhoz tartozó általános kiegészítések
 2. a számviteli politikából átvett elemek
 3. az éves beszámoló részét képező mérleg tételeinek kiegészítése
 4. az éves beszámoló részét képező eredménykimutatás tételeinek kiegészítése
 5. tájékoztató jellegű kiegészítések

A felsorolt területeket lehetne máshogyan is csoportosítani. A kiegészítő melléklet tagolása szinte mellékes, a lényeg, hogy a kiegészítő melléklet tartalmazza a jogszabályban előírt tartalmakat.

1.     Az általános kiegészítések

Az általános kiegészítések közé az alábbi információk tartoznak:

 • a szervezet neve
 • székhelye
 • nyilvántartási száma
 • adószáma
 • statisztikai számjele
 • célja
 • tevékenysége
 • gazdálkodási formája
 • jogállása
 • annak a képviselőnek neve. lakhelye, aki köteles az éves beszámolót aláírni (együttes aláírás esetén mindkét képviselő adatai)
 • ha a szervezetnek van honlapja, akkor annak címe (mert a beszámolót ott is közzé kell tenni)
 • a könyvelő nevét és regisztrációs számát, ha a szervezet bevétele két üzleti év átlagában, ennek hiányában az üzleti évben várhatóan meghaladja a 10 millió forintot meghaladó és emiatt kötelező mérlegképes könyvelőt megbíznia a beszámoló összeállításával, illetve annak irányításával (Figyelem ez a szabály is változott, korábban a vállalkozási tevékenységet végző szervezeteket érintette ez a kötelezettség)
 • Utalás arra, hogy a beszámolót nem támasztja alá könyvvizsgálat vagy ha a civil szervezet beszámolóját könyvvizsgáló vizsgálta felül, akkor könyvvizsgálat díjat, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjakat külön-külön összesítve
 • ha a civil szervezet beszámolóját kötelező könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, vagy azt saját elhatározásából könyvvizsgáló ellenőrizte, illetve a könyvvizsgáló végzett más szolgáltatásokokat is ezen kívül a civil szervezet részére, be kell mutatni a könyvvizsgálónak fizetett díjakat jogcímenként, de legalább annak megoszlását az összes számára fizetett díjak tekintetében (Figyelem ez a szabály is változott már nem csak a vállalkozási tevékenységet végző, vagy pályázati kötelezettséget vállaló szervezetek számára lehet kötelező a könyvvizsgálat!)
 • azon szervezetek, gazdasági társaságok nevét, székhelyét, jegyzett tőkéjének összegét, a szavazatok arányát, ahol a civil szervezet jelentős befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással, közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezik

2.     A számviteli politikából átvett elemek

Számviteli politikával minden gazdálkodó szervezetnek, tehát az összes egyesületnek, alapítványnak, közalapítványnak stb. rendelkeznie kell. A számviteli politika tartalmazza azokat a szervezet adottságaihoz igazodó módszereket, eszközöket és eljárásokat, amelyek a számviteli törvény végrehajtásához szükségesek. A számviteli politikából a következő információkat kell átmásolni a kiegészítő mellékletbe:

A. a beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői /Sztv.88. § (4)/. E körbe tartoznak az alábbi információk:

 • a jogszabályok, melyeket a beszámoló elkészítése során figyelembe vettek, (Pl. számviteli törvény, civil törvény, a 479/2016. Korm. rendelet, ha szükséges a közérdekű önkéntes törvény, az SZJA 1% törvény, egyéb a szervezet bevételeire, vagyoni helyzetére közvetlen hatást gyakorló jogszabályok)
 • a beszámoló formája (egyszerűsített éves beszámoló)
 • a könyvvezetés módja (kettős könyvvitel)
 • a mérlegkészítés időpontja (az a határnap, amíg a fordulónapot követő információkat figyelembe veszik)
 • volt-e az előző évhez képest a számviteli politika elemeit érintő változás, ezeknek milyen hatása van az eredményre, valamint a szervezet vagyoni és pénzügyi helyzetére, az adatok összehasonlíthatóságára
 • melyek azok a körülmények, melyek fennállása esetén szükséges az eljárások megváltoztatása
 1. az alkalmazott értékelési eljárások (mi alapján határozza meg a szervezet mérlegben szereplő eszközök források értékét) /Sztv.88. § (4)/
 • bekerülési értékének meghatározása,
 • az értékhelyesbítés alkalmazhatóságának feltételei,
 • a devizás tételek forintra történő átszámításakor alkalmazott árfolyam meghatározása,
 •  

B. az értékcsökkenés elszámolásának módszere, elszámolásának gyakorisága /Sztv.88. § (4)/

 • a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módszere, leírási kulcsok meghatározása eszközcsoportonként, vagy az azok meghatározásánál figyelembe veendő elvek, az elszámolás gyakorisága,
 • a terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolása során alkalmazandó szabályok,

C. értékelési elvek, eljárások változása és azok eredményre gyakorolt hatása /Sztv.88. §

 • melyek azok a körülmények, melyek fennállása esetén szükséges az eljárások megváltoztatása;
 • volt-e az előző évhez képest az értékelési eljárásokban változás, ezeknek milyen hatása van az eredményre, a szervezet vagyoni és pénzügyi helyzetére, az adatok összehasonlíthatóságára
 • az egyes mérlegtételeknél alkalmazott – az előző üzleti évtől eltérő – eljárásokból eredő, az eredményt befolyásoló eltérések indokolása,

D. az elszámolások, értékelés szempontjából melyek azok a bevételek, költségek és ráfordítások, amelyeket a civil szervezet jelentősnek vagy nem jelentősnek, illetve kivételes nagyságúnak vagy előfordulásúnak tekint. Ezek összegét, jellegét is be kell mutatni. / Sztv 88. § (4a)/

3. Az éves beszámoló részét képező mérleg tételeinek kiegészítése

A kiegészítő melléklet egyes elemei az éves beszámoló részét képező mérleg tételeit egészítik ki. Az információkat a mérleg tételeihez igazodva és azok sorrendjét is követve kell megadni a kiegészítő mellékletben.  Itt a következő információk jelnnek meg:

 1. a befektetett eszközök értékelésekor alkalmazott értékhelyesbítés esetén a piaci érték meghatározásakor alkalmazott elvek és módszerek, a könyvelést megalapozó döntés körülményei /Sztv. 88. § (4)/
 2. öt évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek bemutatása (összeg, hátralévő futamidő); / Sztv 90 § (3) a)/
 3. zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása (összeg, biztosíték fajtája és formája); / Sztv 90 § (3) a)/
 4. vezető tisztségviselőknek, a felügyelőbizottság tagjainak folyósított előlegek, kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák (kamat, lényeges egyéb feltételek, visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei bemutatásával); /89. § (4)/
 5. jövőbeni fizetési kötelezettségek, melyek a mérlegben nem jelennek meg, de a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak (például támogatás felhasználáshoz kapcsolódó fenntartási időszak nem teljesítése esetén keletkező fizetési kötelezettség); / Sztv 90 § (3) a)/
 6. egyéb mérlegen kívüli tételek, mérlegben nem szereplő megállapodások, ha az ezekből származó kockázatok vagy előnyök lényegesek, bemutatásuk szükséges a civil szervezet pénzügyi helyzetének megítéléséhez (például eszközök szívességi használata); / Sztv 90 § (3) c)/
 7. ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák és azok hatása az eszközök és források állományára – ez jelentős hiba esetén tulajdonképpen a középső oszlophoz írt magyarázat – évenkénti bontásban. / Sztv 88. § (5)/

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések, magyarázatok kapcsán érdemes lehet gondot fordítani arra, hogy a civil szervezeteknél különös súlya van az alapcél szerinti és a vállalkozási bevételek ráfordítások elkülönítésének. A pályázati és egyéb támogatások esetében, ha a mérlegben nem is jellennek meg, de hasznos lehet képet adni azokról a tényezőkről is, amelyek előnyt vagy épp kockázatot jelenthetnek a szervezet helyzete szempontjából. Ilyen tényező lehet, ha valamely pályázathoz fenntartási kötelezettség tartozik. Kedvező tényező lehet pl., hogy az adományok gyűjtése révén a szervezet jogosult normatív kiegészítő támogatásra pályázni, vagy az is, ha szívességi jogcímen használhat eszközöket, ingatlant stb. aminek az értéke nem jelenik meg a mérlegben, de mégiscsak hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet működik, fejlődik.

4. Az éves beszámoló részét képező eredménykimutatás tételeinek kiegészítése

A kiegészítő melléklet az éves beszámoló tartalmával összefüggésben az eredménykimutatást is értelmezi, kiegészíti. A kiegészítő melléklet e részének tagolása itt az eredménykimutatásban szereplő tételek sorrendjét követi. A kiegészítő mellékletben számviteli törvény alapján megjelenik:

 1. a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek összege és azok jellege /88. § (4a)/
 2. a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású költségek és ráfordítások összege és azok jellege. /88. § (4a)/
 3. a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma /91. § a)/ , bérköltségük és személyi jellegű egyéb kifizetéseik,
 4. a vezető tisztségviselők,, a felügyelő bizottság éves járandósága, az általuk felvett előlegek és kölcsönök kiemelésével

Leginkább a kiegészítő melléklet eredménykimutatáshoz kapcsolódó pontjai tartalmazhatják azokat az elemeket, amelyekből kiderül, hogy a kiegészítő melléklet a 479/2016 Korm. rendeletnek megfelelően tartalommal készült és figyelembe veszi a civil törvény rendelkezéseit.  A civil törvény 17-23 §-ban szereplő általános gazdálkodási szabályokat a 32. §-ban megjelenő közhasznúsági feltételeket, illetve közhasznú szervezetek esetében 42-45. §-okban megjelenő gazdálkodási szabályok jelentenek kiinduló pontot.  Célszerű, ha kiegészítő melléletben megjelenik például:

 • milyen jellegű elemekből állnak össze a szervezet alap (közhasznú) cél szerinti és vállalkozási bevételei, ráfordításai.
 • ezek a tevékenyégek milyen arányban szerepelnek a bevételek és ráfordítások között,
 • hogyan oszlanak meg a működési jellegű ráfordítások az alapcél szerinti és vállalkozási költségek között
 • a közérdekű önkéntesek száma, az általuk teljesített munkaórák és azok értéke (különösen, ha az önkéntes tevékenységek értékét is szerepelteti a szervezet a könyvelésében és a beszámolóban
 • az adományok pl. jelentős értékű adományok, külföldi forrásból származó adományok értéke, aránya, a pénzbeli, dologi, szolgáltatás adományok összege, aránya stb.
 • az ingatlan használattal kapcsolatos bevételek, illetve, hogy ezzel kapcsolatban keletkezik e adóbevallási, adófizetési kötelezettség
 • a civiltörvény szerinti kiegészítő melléklet adatai alapján összegzés a támogatásokról

5.     Tájékoztató jellegű kiegészítések

A tájékoztató jellegű kiegészítések tekintetében nincsenek előírások. A szervezet szándékán múlik, hogy meg kíván-e osztani további információkat, vagy esetleg a mérleg és eredménykimutatás kapcsán közölt adatokat és információkat más szempontok szerint is láthatóvá teszi. Az alábbiakban csak néhány példát hozunk azzal kapcsolatban, hogy mit lehet még bemutatni a beszámolóval összefüggésben.

Meg lehet mutatni, hogy a szervezet fenntartható gazdálkodásra törekszik. Ezt lehetővé teszi, ha az arányokat bemutatva egy táblázatba, grafikonba helyezzük el a szervezet saját tőkéjét gyarapító, az alapcél szerinti, a vállalkozási, támogatási, befektetésbő származó bevételeit.

Meg lehet mutatni, hogy a szervezet ráfordításai mennyire szolgálják a szervezet céljainak teljesülését. A ráfordítások között megjelennek-e olyan tételek, amelyek erősítik a szervezet további lehetőségeit, pl. költött-e a szervezet humánerőforrás fejlesztésre, végzett e infrastrukturális, technikai jellegű fejlesztéseket stb.

Az alapítványoknál fontos gazdálkodási tényező, hogy az alapító vagyon mekkora hányada használható fel. Létezik-e kikötés arra, hogy mekkora összegű vagyonnak kell a bankszámlán vagy egyéb módon rendelkezésre állnia. Az egyesületek esetében a pártoló tagok hozzájárulásának megjelenítése is bizalomerősítő lehet.

Akár azokat az információkat is elhelyezhetjük a kiegészítő mellékletben, amit a pályázati források elérését befolyásolják. Ilyen adat lehet, hogy három év alatt mekkora összegű de minimis támogatásban részesült a szervezet.

A tájékoztató adatok kitérhetnek a közhasznúsági mutatók teljesülésre, értlemezhetik közhasznúsági mellékletben megjelenő adatokat is. (Pl. mit sorol a szervezet a közhasznú ráfordítások körébe)

Bár 479/2016 rendelet csak a kiegészítő melléklet és a civil törvény kapcsolatára hívja fel a figyelmet a szervezetek jelentékeny részének más jogszabályokhoz is kell alkalmazkodnia. Így a tájékoztató jellegű kiegészítések körében be lehet mutatni az 1% bevételek alakulását, a felhasználására vonatkozó kritériumok teljesülését stb. Be lehet mutatni, hogy a normatív támogatások fedezik-e a tevékenységek tényleges költségeit, stb.

 

A vonatkozó szabályok a számviteli törvényben:

96 (4) Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének a 88. § (4), (4a) és (5) bekezdése, a 89. § (4) bekezdés b) pontja, 89. § (6) bekezdése, a 90. § (2) bekezdése, a 90. § (3) bekezdés a)-c) pontja, a 90. § (7) bekezdése és a 90. § (9) bekezdés a)-e), és g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia. A 91. § a) pont szerinti adatokból csak a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát kell bemutatni.

88.§ (4) A kiegészítő mellékletben ismertetni kell a beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszert, annak főbb jellemzőit, az alkalmazott értékelési eljárásokat és az értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszerét, elszámolásának gyakoriságát, az egyes mérlegtételeknél alkalmazott – az előző üzleti évtől eltérő – eljárásokból eredő, az eredményt befolyásoló eltérések indokolását, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásukat.
(4a) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét, azok jellegét.
(5) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt – a mérlegben, az eredménykimutatásban a megfelelő tételeknél összevontan szereplő – hatását, évenkénti megbontásban.

89. § (4) b) gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összegét, a nevükben vállalt garanciákat, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei egyidejű közlésével;

89. § (6) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni azon kapcsolt felekkel lebonyolított ügyleteket, amelyek bemutatásáról e törvény külön nem rendelkezik, ha ezen ügyletek lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg. Ennek során be kell mutatni az ügyletek értékét, a kapcsolt féllel fennálló kapcsolat jellegét és az ügyletekkel kapcsolatos egyéb, a vállalkozó pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges információkat. Az egyedi ügyletekre vonatkozó információk összesíthetők az ügyletek jellege szerint, ha az összesítés nem akadályozza az érintett ügyleteknek a vállalkozó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásának a megítélését.

90. § (2) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni, hogy a Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban, a Követelések kapcsolt vállalkozással szemben, a Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsorokból külön-külön mennyi az anya-, illetve a leányvállalattal (leányvállalatokkal) szembeni követelés, illetve kötelezettség. (Fölérendelt anyavállalat esetén az anya-, leányvállalati minősítést a fölérendelt anyavállalat szempontjából kell elvégezni.)

90. § (3) a) mérlegben kimutatott kötelezettségekből azoknak a kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év; azoknak a kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak, feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját

90. § (3) c) azon mérlegen kívüli tételek és mérlegben nem szereplő megállapodások jellegét, üzleti célját és pénzügyi kihatásait, amelyek bemutatásáról e törvény külön nem rendelkezik, ha e tételekből és megállapodásokból származó kockázatok vagy előnyök lényegesek, és bemutatásuk szükséges a vállalkozó pénzügyi helyzetének megítéléséhez

90. § (7) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatokat. Ismertetni kell a saját részvények, saját üzletrészek megszerzésének indokát, a saját részvények, saját üzletrészek számát és névértékét, azoknak a jegyzett tőkéhez viszonyított arányát, a saját részvények, saját üzletrészek visszterhes megszerzése vagy elidegenítése esetén a kifizetett vagy kapott ellenérték összegét, továbbá az üzleti év során közvetlenül vagy közvetve a társaság rendelkezése alá került részvények, üzletrészek együttes számát és névértékét. A kiegészítő mellékletben külön be kell mutatni a visszaváltható részvények megszerzésével kapcsolatos – előzőekben részletezett – adatokat.

90. § (9)
a) az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételeket (így különösen: a diszkonttényezőt, a várható osztaléknövekedési rátát, a belső megtérülési rátát, az effektív hozamot, az alternatív befektetés hozamát),

90. § (9)
e) a származékos ügyletek csoportjait, nagyságát (szerződés szerinti értéken), lejárati idejét, valamint a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatását (valós értékét),

90. § (9)
g) a valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változását,

Források:

 1. évi C. törvény a számvitelről

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 1. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Láng Noémi – Gottgeisl Rita: A civil szervezetek évzárása, Vezinfo, 2020. Budapest

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status