Civil hírek, közleményekVeszélyhelyzet

Válaszok a NAV-tól a bajba jutott ágazatok segítése kapcsán

A bajba jutott ágazatoknak nyújtott kormányzati segítséggel kapcsolatban levélben kerestük meg a Nemezti Adó és Vámhivatalt. A levélben az alábbi három kérdésre kértünk választ:

  1. A civil szervezetek érvényesíthetik-e a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség mentességet
  2. A civil szervezetek érvényesíthetik-e a járulékfizetési kötelezettségre vonatkozó eltérést?
  3. Ha élhetnek a segítséggel, akkor milyen módon kell és lehet igazolni azt, hogy az adott szervezet bevételei között valamely kedvezményezett tevékenység eléri a 30%-os mértéket?

A NAV válaszát az alábbiakban szó szerint közöljük:

Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatalunkhoz érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk.

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendeletének 1. §(1) bekezdése szerint a fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget, illetve ugyanezen szakasz (5) bekezdése szerint szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie a (10) bekezdésben felsorolt tevékenységek valamelyikét végző kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében.

A hivatkozott jogszabályi szakasz (2) bekezdésének megfelelően a járulékfizetési kötelezettséget a Tbj. szabályaitól eltérően a (10) bekezdés szerinti tevékenységet végző foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni, vagyis nem kell levonni/megfizetni a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, illetve az 1,5 százalék munkaerő-piaci járulékot.

Az (1) bekezdés szerinti szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alóli illetve a szakképzési hozzájárulás alóli mentesülést, és a (2) bekezdés szerinti járulékfizetésre vonatkozó rendelkezést a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó adó- és járulékfizetési kötelezettség esetében kell alkalmazni.

A Korm. rendelet 1-7. §-ai szerinti mentességek alkalmazására akkor van lehetőség, ha az adózó a Korm. rendelet 1. § (10) bekezdésében meghatározott tevékenységet tényleges főtevékenységként végzi. Tényleges főtevékenységnek az a tevékenység tekintendő, amelyből az adózónak a Korm. rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele volt, feltéve, ha eléri az összes bevételének 30%-át. Ez a tevékenység abban az esetben minősül a Korm. rendelet szerinti tényleges főtevékenységnek, ha az abból származó bevétel eléri az összes bevétel 30 százalékát.

Összességében a mentességi rendelkezések alkalmazhatósága úgy állapítható meg, hogy

(1)   elsődlegesen összesíteni szükséges a bevételeket,

(2)     meg kell állapítani, hogy melyik tevékenységhez köthető a legnagyobb összegű bevétel, és

(3)   ha e tevékenység a kedvezményezett tevékenységek körébe esik, akkor meg kell állapítani az adott tevékenységből származó bevételnek az összes bevételhez viszonyított arányát,

(4)   ha a megállapított arány a 30%-ot meghaladja, akkor a mentességek alkalmazására van lehetőség. 

Összefoglalva a főtevékenységre vonatkozó fentiekben részletezetteket, egy vállalkozásnak/egyéb szervezetnek egy tényleges főtevékenysége lehet, és kizárólag e tevékenységéből származó bevételének kell elérnie a Korm. rendelet szerinti arányt, azaz nincs arra lehetőség, hogy több kedvezményezett tevékenysége bevételét is figyelembe vegye a 30%-os arányszám eléréséhez.

Előfordulhat, hogy több tevékenység bevétele esetleg azonos nagyságú és még az összes bevételhez viszonyított aránya is egyező. Amennyiben ilyen eset ténylegesen előfordulna, akkor a mentességi szabályok alkalmazásának nincs akadálya, feltéve, hogy legalább az egyik tevékenység kedvezményezett tevékenységnek minősül.

A főtevékenységre vonatkozó fenti szabályok teljesülése az adott vállalkozás/szervezet esetében a saját nyilvántartásuk/könyvelésük alapján állapítható meg, melyet egy esetleges adóhatósági ellenőrzés során kell az érintett adóalanynak igazolnia.

Összefoglalva, amennyiben a fentiekben részletezett feltétel teljesül, és az érintett civil szervezetnek van olyan tevékenysége mely a hivatkozott Korm. rendelet 1. § (10) bekezdésében szerepel, és van munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottja, akkor foglalkoztatóként 2020. március, április, május, június hónapokban mentesül a szociális hozzájárulási adó illetve a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól. Emellett a munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottjaitól nem kell levonnia a 10 százalék nyugdíjjárulékot, a 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, a 1,5 százalékos munka-erőpiaci járulékot, illetve a 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulék levont összege legfeljebb 7.710 forint lehet.

Amennyiben az adott civil szervezet (egyesület, alapítvány egyéb más szervezet) az alapszabályában rögzítetten végez olyan tevékenységet, mely szerepel a hivatkozott a Korm. rendelet az 1. § (10) bekezdésében, és megfelel a fentiekben is részletezett többi feltételnek is, akkor, ha kifizetőként természetes személyt munkaviszonyban foglalkoztat, lehetősége van az említett adófizetési és járulék levonási kedvezmény igénybe vételére függetlenül attól.

Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.

Tisztelettel:

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Központi Irányítás

Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály

 

Amint egy korábbi bejegyzésünkben felhívtuk rá a szervezetek figyelmét a NAV a honlapján teszi közzé a témában felmerülő gyakori kérdéseket és válaszokat. Ezek elérhetők: itt

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status