A NEA testületeinek választása 2020GYIK

Gyakran ismételt kérdések a NEA választások kapcsán

A kéréseket és válaszokat a Civil Információs Portálról oldalról vettük át.
Kérjük, kövesse nyomon a NEA választásokkal kapcsolatos információkat

 

Kik jelölhetnek elektorokat?
A civil jelöltállításban elektori jelentkezést kizárólag civil szervezetek nyújthatnak be. Olyan országos, területi és helyi hatókörű alapítványok, egyesületek és szövetségek vehetnek részt a választásban, amelyek regisztrálnak az EPER-ben, és az EPER-ben beadják az ehhez szükséges elektori jelentkezést.

 

Mi a teendő, ha a civil szervezet működési szintje az EPER regisztráció óta megváltozott?

Az EPER saját adatok menüpontjában van lehetőség a szervezet adatainak – többek között a működési szintnek – a megváltoztatására. Az adatok módosítása után a reg. nyilatkozat gombra kattintva tudja az új regisztrációs nyilatkozatot kinyomtatni. A regisztrációs nyilatkozatot a civil szervezet képviselőjének aláírása után postai úton küldje be a Bethlen Gábor Alapkezelő címére (1253 Budapest, Pf. 36), ahol munkatársaink feldolgozzák. A regisztrációs nyilatkozat feldolgozásának eredményéről EPER-üzenetben és e-mailben kap majd értesítést.

 

Mi a teendő, ha a civil szervezet EPER-ben szereplő adatai eltérnek az Országos Bírósági Hivatal közhiteles nyilvántartásában szereplő adatoktól?

Az EPER saját adatok menüpontjában van lehetőség a szervezet adatainak a megváltoztatására. Az adatok módosítása után a reg. nyilatkozat gombra kattintva tudja az új regisztrációs nyilatkozatot kinyomtatni. A regisztrációs nyilatkozatot a civil szervezet képviselőjének aláírása után postai úton küldje be a  Bethlen Gábor Alapkezelő címére (1253 Budapest, Pf. 36), ahol munkatársaink feldolgozzák. A regisztrációs nyilatkozat feldolgozásának eredményéről EPER-üzenetben és e-mailben kap majd értesítést.

 

Mi a teendő, ha a civil szervezet adatai megváltoztak, de a változás az Országos Bírósági Hivatal közhiteles nyilvántartásában még nem került átvezetésre?

Ha a civil szervezet adatai megváltoztak, de az Országos Bírósági Hivatal közhiteles nyilvántartásában az adatok még nem kerültek átvezetésre, akkor az adatok módosítását követően letöltött regisztrációs nyilatkozattal együtt mindenképpen postai úton be kell küldeni az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtott változás-bejelentő másolatát, valamint a változást alátámasztó hivatalos irat hitelesített másolati példányát (pl.: hivatalos képviselő változása esetén az ezt alátámasztó közgyűlési jegyzőkönyv hitelesített másolata).

 

Az elektornak a jelentkezést benyújtó civil szervezet képviselőjének, vagy  tagjának kell-e lennie?

A jelöltállításban nem feltétel, hogy az elektor (választó személy) a jelentkezést benyújtó civil szervezet tagja legyen.

 

Az elektor személye lehet-e ugyanaz, mint a tanácstagjelölt és/vagy a kollégiumi tagjelölt személye?

Igen, az elektor személye lehet ugyanaz, mint a tanácstagjelölt és/vagy a kollégiumi tagjelölt személye.

 

Egy személy több szervezet képviseletében eljárhat-e elektorként az elektori gyűlésen?

Nem, egy személy egy választási eljárásban csak egy szervezet képviseletében járhat el elektorként.

 

Kötelező jelölni tanácstagot vagy kollégiumi tagot?

A jelöltállítás során a NEA Tanácsa tagjának és/vagy NEA Kollégiuma tagjának jelölés nem feltétel, lehetőség. Amennyiben jelölés történik, az életrajz feltöltése és a nyilatkozat megfelelő helyen való aláírása, valamint az aláírt dokumentum feltöltése érvényességi feltétel.

 

Van-e kizáró vagy összeférhetetlenségi ok a Kollégiumi, illetve Tanácstag jelölt állításakor?

Kollégiumi, illetve Tanácstag jelölt állításakor egyrészt fontos, hogy ne álljon fenn velük szemben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 66. § szerinti kizárási ok, mely megválasztásuk esetén sem teszi lehetővé a megbízatásukat, másrészt fontos tudni, hogy megválasztásuk és megbízásuk esetén az érdekeltségi körükbe tartozóként jelzett civil szervezetek NEA támogatási igénye érvénytelen.

 1. § (1) Nem lehet a Tanács tagja, és a kollégium tagja
  a) politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője,
  b) állami vezető, országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló, az Európai Parlament tagja, megyei (fővárosi), települési önkormányzat képviselő-testületének tagja, polgármester, alpolgármester, Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban civil szervezetek képviseletét ellátó tag vagy hozzátartozója,
  c) a Tanács tagjának vagy a kollégium tagjának hozzátartozója,
  d) az, aki a jelölését megelőző öt éven belül olyan civil szervezet vezető tisztségviselője volt, amely megszűnt, és a megszűnését megelőző kettő éven belül keletkezett állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozás megfizetésére a szervezetet vagy jogutódját jogerős hatósági vagy bírósági határozat kötelezte, és ennek nem tett eleget, kivéve, ha vezető tisztségviselői megbízatására kifejezetten a szervezet anyagi helyzetének rendezése érdekében került sor,
  e) az, akinek a megbízatása visszavonással szűnt meg,
  f) az, aki a megelőző mindkét ciklusban az Alap valamely testületének tagja volt.
  67. § (1) E törvény alkalmazásában a civil szervezet a Tanács tagjának, a kollégium tagjának és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti döntés-előkészítésben közreműködő személynek az érdekeltségi körébe tartozik, ha
  a) a tag, illetve a döntésben közreműködő személy vagy ezek hozzátartozója
  aa) az alapítvány alapítója, a civil szervezet döntéshozó vagy ügyvezető szervének tagja,
  ab) a civil szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
  b) a tag tekintetében az a) pontban foglalt feltételek a vizsgált időpontot megelőző egy éven belül bármikor fennálltak.

 

Amennyiben az elektor nem tud részt venni a megadott napon a gyűlésen, van-e lehetőség meghatalmazással más személyt küldeni?

A gyűlésen a visszaigazoltan bejelentkezett elektor személyesen vehet csak részt, az elektor helyettesítésére nincs lehetőség!

 

Amennyiben az elektori gyűlés időpontjáról szóló hirdetmény megjelenését követően kiderül, hogy az elektor nem tud részt venni a megadott napon a gyűlésen, van lehetőség elektor-cserére?

Az EPER-ben a jelentkezés véglegesítését követően nincs lehetőség az adatok módosítására, így elektor-cserére nincs lehetőség!

 

Az önéletrajzot lehet-e postán küldeni?

Nem, az életrajzot kizárólag elektronikusan, az EPER/Elektori jelentkezés/Elektori gyűlés oldalán lehet érvényesen feltölteni.

 

Ha az önéletrajzot a Dokumentum-beküldő menüpontban csatolta a szervezet, ez formai hibának minősül?
Igen, de hiánypótlás keretében feltölthető a megfelelő helyre (EPER/Elektori jelentkezés/Elektori gyűlés). A hiánypótlás teljesítésére kizárólag a jelentkezési határidőn belül van lehetőség!

 

Hol kell feltölteni a kinyomtatott, aláírt adatlapot?
Az EPER/Dokumentum-beküldő menüpontban.

 

Ha a szervezet adatai változtak, az EPER/Elektori jelentkezés oldalán módosíthatóak-e a szervezet adatai?
Az EPER/Elektori jelentkezés oldalán nem módosíthatóak a szervezet adatai, mert azokat a regisztráció során megadott adatokból veszi át automatikusan a rendszer. A szervezet adatai az EPER/Saját adatok menüpontjában, az oldal alján látható “Adatmódosítás” funkcióra kattintva módosíthatóak, majd mentést követően a “Reg.nyilatkozat” menüpontból új regisztrációs nyilatkozat nyomtatása, és – a hivatalos képviselő által történő aláírása után – beküldése szükséges az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére (1381 Budapest, Pf. 1407)!

 

Ha a szervezet tevékenységei alapján több elektori gyűlésen is részt vehetne, mi alapján jelölje meg, hogy melyik gyűlésen kíván részt venni az általa képviselt elektor?

A szervezet a létesítő okiratában feltüntetett, több gyűlésben is megfeleltethető célok esetében az  alaptevékenységének tekintett alapján választhat, azaz amely szerinti elektori gyűlésben kíván jelentkezni és elektort küldeni. Csak egy elektori gyűlés és értelemszerűen csak egy kollégiumi tag jelölése lehet érvényes.

 

Lesz-e lehetőség hiánypótlásra?

Amennyiben szervezet jogi státusza és a működési szintje megfelelő, akkor a jelentkezési határidőn belül egyszeri alkalommal, 5 napos határidővel lesz lehetőség hiánypótlásra.

Hogyan küldi ki az Alapkezelő a hiánypótlási felszólítást?

Kizárólag elektronikus úton, a megadott e-mail címre és az EPER/Üzenetek menüpontjában küldjük ki a hiánypótlási felszólítást.

 

A hiánypótlási határidő a levél kézhezvételétől vagy a kiküldéstől számít?

Mivel csak elektronikus úton küldjük ki a felszólítást, így a hiánypótlási határidő a levél kiküldésétől értendő.

 

Hol és mikor lesz közzétéve az elektori gyűlés helye és időpontja?
Az elektori gyűlést a miniszter hívja össze, a gyűlés  kezdő és záró időpontját a hivatalos honlapon (WWW.CIVIL.INFO.HU) teszi közzé. Az elektori gyűlés helyszínei a Kormányablakok lesznek.

 

Az elektorok kapnak-e értesítést a gyűlés időpontjáról?
Igen, elektronikus értesítést küldünk a megadott e-mail címre.

 

Az elektori gyűlés szimpátia-szavazása és a választás egy napon lesz?
Nem, a szimpátiaszavazás és a választás lebonyolítása két külön naptári napon történik.

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status