Szolgáltatások

Szolgáltatásaink

A Miniszterelnökséggel kötött szakmai megállapodás és a hozzánk forduló civil szervezetek igényei alapján az alábbi ingyenes szolgáltatásokat biztosítjuk:

 

Tanácsadás

Mire jó a tanácsadás?

A tanácsadások során a hozzánk forduló szervezetek leginkább egy adott ügyhöz, helyzethez kapcsolódóan fejleszthetik a civil szervezetek működésével összefüggő, valamint a kezdeményezéseik, projektjeik és együttműködéseik építéséhez szükséges gyakorlati tudásukat. A szolgáltatást igénybe vevők – helyzetüknek megfelelően – vagy egyetlen területen (pl. jogi, gazdálkodási, pályázati, stb.), vagy pedig több témakört is felölelő módon juthatnak tanácsadói segítséghez.

Milyen formában vehető igénybe a tanácsadás?

A tanácsadási szolgáltatás személyesen, telefonon és elektronikus levelezés útján is elérhető. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb szervezet számára legyen elérhető legyen a személyes tanácsadás az információs rendezvényeinkhez kapcsolódóan, vagy önálló eseményként is szervezünk tanácsadó alkalmakat, illetve térségi partnereket vonunk be a személyes tanácsadás biztosítására.

Milyen területeken nyújtunk tanácsadást?

Jogi, közhasznúsági tanácsadás

A jogi, közhasznúsági tanácsadás a szervezetek alapításával, átalakításával, működtetésének és jogi státuszának, valamint megszűnésének jogi feltételeinek teljesítésével foglalkozik. Magában foglalja továbbá azokat a kérdéseket is, amelyek a civil szervezetek részvételével megvalósuló jogügyletek feltételeit érintik.

Figyelem! A tanácsadás igénybevétele nem feltétlenül tudja kiváltani ügyvéd, vagy más jogi képviselő felkérését!

 

Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás

A szolgáltatás a civil szervezetek működéséhez, tevékenységeikhez, szolgáltatásaikhoz kapcsolódó könyvelési és adózási kérdésekkel foglalkozik. Kiemelt témája a civil szervezetek beszámolási kötelezettségének teljesítése.

Figyelem! A tanácsadás igénybevétele nem feltétlenül tudja kiváltani a könyvelő, könyvvizsgáló felkérését, illetve az illetékes hatóság közvetlen megkeresését!

 

Pályázati és forrásteremtési tanácsadás

A szolgáltatással leginkább a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak elérését, illetve a pályázati projektek pénzügyi és szakmai megvalósulását kívánjuk segíteni. Feladatunknak tartjuk továbbá más nemzeti és EU forrásokból működő támogatási rendszerekről szóló tájékoztatást. A tanácsadási terület kiterjed pályázatokon kívüli anyagi és egyéb erőforrások feltárására és alkalmazására irányuló szolgáltatásra is. Így kiemelt témáját adják az alapcél szerinti és vállalkozási bevételeket teremtő szolgáltatások is.

Figyelem! Nem vállalunk pályázatírást és projektmenedzsment feladatokat! Ugyanakkor a szervezeteket tanácsadással és képzéssel képessé tudjuk tenni arra, hogy önállóan vagy a segítségünkkel elérje a szervezete reális lehetőségeihez igazodó forrásokat.

 

Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás

A szolgáltatás a polgárok integrációjával, részvételével, a vállalatok és közigazgatási szereplők közösségi szerepvállalásával, az érdekérvényesítéssel és a szervezetek fejlesztéspolitikai részvételével foglalkozik. Kiemelt témáját jelentik a megyei, térségi és megyei jogú város szintjén megvalósuló közösség által irányított helyi fejlesztésekben, a foglalkoztatási paktumokban történő részvétel, illetve e mechanizmusok szervezeti hátterének, szervezeti kultúrájának fejlesztése.

 

Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás

A szolgáltatás a civil szervezetek ügyviteléhez, tevékenységéhez szükséges elektronikus írástudást és eszközhasználatot fejleszti. Kiemelt területét jelenti az elektronikus ügyintéző és pályázati felületek alkalmazásának segítése.

Figyelem! A szolgáltatás biztosítása során csak indokolt esetben vállaljuk át az ügyintézés teljes körű átvételét. A tanácsadás során a cél, hogy a szervezetek önállóan is képessé váljanak az ügyeik intézésére!

 

Határon túli tanácsadó tevékenység

Valamennyi tanácsadási területen örömmel állunk a külhoni magyar szervezetek rendelkezésére. A megyénk földrajzi helyzetéből fakadóan a Kassa megyében működő szervezetek szakmai támogatását tartjuk kiemelt feladatunknak. Partnerünk, a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) együttműködési megállapodás, illetve külön szolgáltatási szerződés alapján 110 órában nyújt tanácsadást a felvidéki szervezeteknek.

 

Információs rendezvények

Törekszünk arra, hogy a megyében működő szervezetek lehetőleg azonos feltételek mellett férjenek hozzá a szolgáltatásainkhoz. Ezért évente legalább egyszer mind a tizenhat járásba szervezünk a civil szervezetek, illetve a velük együttműködő önkormányzatok, vállalkozások tájékoztatását szolgáló eseményeket. A járási szinten szervezett információs rendezvényeket kampány jellegűen, a NEA pályázatok megjelenéséhez igazodva szervezzük meg.   

A járási szintű rendezvények mellett tematikus, a megye civil szervezeteit együttesen megszólító rendezvényeket is szervezünk. Ezek egyrészt a civilek számára fontos jogszabályi kötelezettségekhez, határidőkhöz kapcsolódnak. Másrészt igyekszünk olyan információkat is közvetíteni, amelyek a szervezetek társadalmi szerepvállalása, tovább lepése miatt fontosak (pl. a foglalkoztatás, fejlesztéspolitika, stb.)

Évente egy alkalommal szervezünk információs rendezvényt Szlovákiában, a külhoni magyar szervezetek pályázati részvételével összefüggésben.

Várjuk, és szívesen elfogadjuk azon szervezetek meghívását, akik önálló programként, vagy egy nagyobb rendezvény részeként szeretnének a civilek tájékoztatását szolgáló eseményt rendezni. Ha legalább 5 szervezetet bevonnak még résztvevőként az eseményre, biztosan csatlakozunk a programhoz.  Sőt a résztvevők számát nem tartjuk feltétlenül fokmérőnek, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy egyes térségekben eltűnő félben vannak a civil szerveződések.

 

Képzés

Évente legalább száz fő számára biztosítunk ingyenesen képzési lehetőséget. Képzéseink során a gyakorlatias ismeretek átadásra törekszünk. A képzési tartalmak részben a civil szervezetek által kötelezően teljesítendő a jogi, gazdálkodási, adminisztrációs, stb. kötelezettségek értelmezését és teljesítését segítik. E mellett igyekszünk kiszolgálni azokat az igényeket is, amelyek a szervezetek fejlődésével, szakmai munkájuk, együttműködéseik építésével függenek össze. Tekintettel arra, hogy a külhoni magyar civil szervezetek ezer szállal kapcsolódnak az anyaországhoz évente egy képzést felvidéken szervezünk meg.

 

Adatbázisok 

 

Ügyfél adatbázis 

A szolgáltatásainkat igénybe vevő szervezeteknek a kapcsolattartáshoz, illetve az általuk igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatait a CIC munkatársai által gondozott adatbázisban tároljuk. Az adatokat a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük, azokat harmadik félnek nem adjuk ki és nem hozzuk nyilvánosságra.

 

Civil referensek és kapcsolattartók adatbázisa

Csak a nagyobb városokban dolgoznak kifejezetten a civilekkel történő kapcsolatokkal foglalkozó önkormányzati munkatársak. Ezért az adatbázisunk e munkatársak mellett  a jegyzők, polgármesterek, felelős alpolgármesterek illetve a kormányhivatalok elérhetőségét is tartalmazza. 

A Civil referensek és kapcsolattartók adatbázisa elérhető: itt

 

Partnerkereső adatbázis

A Nemzeti Együttműködési Alap szakmai pályázatai lehetőséget kínálnak arra, hogy anyaországi és határon túli civil szervezetek együttesen pályázzanak.  E mellett  számos  más támogatási és egyéb lehetőség létezik, amely megköveteli, hogy a szervezet rendelkezzen határon átnyúló kapcsolatokkal.  A szervezetek egy olyan adatbázisba regisztrálhatják magukat, amelyet a hazai és nemzetközi programokhoz kapcsolódó partnerközvetítő tevékenységünk során használunk.

A regisztrációs felület elérhető: itt

 

Elektronikus hírlevél

A  hírlevelünk a CIC szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat közvetíti, de nyitott valamennyi megyei szervezet felé, hogy eredményeiket, eseményeiket népszerűsítsék, illetve eleget tegyenek a pályázatokon vállalt nyilvánossági követelményeknek.

A hírlevelek elérhetők: itt

 

Érdekképviselet

Kötelességünknek érezzük a megyei civil szervezetek érdekeinek képviseletét. E téren feladatunk a civil kormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának, párbeszédének építése.  Felelősek vagyunk azért, hogy a megyei igények kellően alátámasztva jelenjenek meg a döntéshozatali folyamatokban. Másrészt viszont feladatunk az is, hogy a nemzeti és nem utolsó sorban az európai szakmapolitikai törekvéseket közvetítsük a szerveztek felé. Nem egyszerűen közvetítői szerepkört töltünk be. Civil szervezetként közvetlenül is érdekeltek vagyunk a civil szervezetek működési környezetének javításában. Ugyanakkor az általunk közvetített igények, nálunk szolgáltatási szükségletként is jelentkeznek.

Az érdek-képviseleti tevékenységünk másik fontos területe, hogy a civil szektor, amely részt vett a 2014-2020 közötti fejlesztési ciklus céljainak, intézkedéseinek tervezésében, a megvalósításban is szerepet kapjon. Eltérő intenzitással, de kapcsolódunk valamennyi olyan programhoz, amely feltételezi a különböző szektorok együttműködését, a civil szervezetek részvételét. Tagként veszünk részt a megyei foglalkoztatási együttműködésben (Paktumok), felügyeleti feladatot látunk el a Miskolcon megvalósuló két közösség által irányított helyi fejlesztési (CLLD) programban. S kötelességünknek érezzük a helyi és járási esélyegyenlőségi intézkedésekhez kapcsolódó együttműködések építését is. 

Évente egy alkalommal a Miskolci Törvényszékkel, a Megyei Főügyészséggel, a Megyei Ügyvédi Kamarával a civil eljárások kapcsán felmerülő tapasztalatokat, illetve a jogszabályi környezet változásait.

 

A civil szervezetek foglalkoztatási szerepének erősítése

A civil szervezetek foglalkoztatási részvételével kapcsolatos munkánk súlypontja az elmúlt két évben közfoglalkoztatás kiterjesztéséről az elsődleges munkaerőpiacon és szociális gazdaságban történő szerepvállalás erősítésére tevődött át. A hangsúly eltolódást leginkább két dolog indokolja:

  • A megyei és helyi foglalkoztatási paktumok és más EU forrásból megvalósuló foglalkoztatási programok révén kiszélesedtek más aktív munkaerőpiaci beavatkozások, így a támogatott foglalkoztatási lehetőségek is. Az inaktívak és álláskeresők sikeres munkaerőpiaci integrációjához ezek az eszközök hatékonyabb segítséget adnak, mint a közfoglakoztatás. (Nemzeti szinten is ezért csökkent a közfoglalkoztatás súlya más aktív eszközökhöz képest.)
  • A közfoglalkoztatás a munkahelyek számának növekedése, illetve a bérszínvonal emelkedése mellett nem vonzó az álláskeresők számára sem. (Például 2017. évben már a korábbiakhoz képest lecsökkentett keretszámmal működő kulturális közfoglalkoztatási program is kihasználatlanul fut végig.)

Információs, tanácsadási szolgáltatásaink és a megyei foglalkoztatási paktumban történő részvételünk a következő irányokban segíti a civil szektor munkaerőpiaci súlyának növelését:

  1. A képzettségi szint, illetve a foglalkoztathatóság javítása érdekében felvállaljuk az iskolarendszerű és a nonformális képzési lehetőségek biztosító civil szervezetek eredményeinek közvetítését, lehetőséget teremtünk a jó gyakorlatok megismertetésére. (jelenleg 61 db képzési és nevelési célú civil EFOP projekt fut!). Keressük annak lehetőségét, hogy a civil szerveztek képzési igényei és kapacitásai beépülhessenek a megyei és helyi foglalkoztatási paktumokba. 
  2. A foglalkoztatási szint további javulásának feltétele a hátrányt szenvedő inaktívak, munkanélküliek hatékonyabb elérése. Ennek érdekében igyekszünk kapcsolatot teremteni – a munkaerőpiaci szempontból (is) hátrányt szenvedőkkel foglalkozó, az atipikus foglalkoztatási tapasztalatokkal rendelkező, illetve önkénteseket fogadó – civil szervezetek, valamint más munkaerőpiaci szereplők között.
  3. Helyi gazdaság erősítése, alkalmazkodási képességek fejlesztése érdekében segítjük a civil szervezetek bekapcsolódását megyei és térségi szintű foglalkoztatási programok tervezésébe. Fontosnak tartjuk továbbá a szociális gazdaságban tevékenykedő civil szervezetek, illetve az általuk létrehozott társadalmi vállalkozások szakmai támogatását. 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status