HírekPályázatok

„FIATALOK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM” – Pályázati felhívás

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) megbízásából a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány (1122 Budapest, Maros u. 23.), valamint az Északi Támpont Egyesület (1196 Zalaegerszegi utca 117.) támogatási felhívást hirdet ifjúsági civil szervezetek támogatására

A támogatás célja:

„Fiatalok és a környezetvédelem” témakörben olyan a fiatalokat aktívan bevonó mintaértékű, kreatív programok támogatása, melyek pozitívan hatnak a helyi közösség környezetének védelmére.

A felhívás részletei:

 

 

 

„FIATALOK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM”

FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) megbízásából a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány (1122 Budapest, Maros u. 23.), valamint az Északi Támpont Egyesület (1196 Zalaegerszegi utca 117.) támogatási felhívást hirdet ifjúsági civil szervezetek támogatására.

 1. A támogatás célja:

„Fiatalok és a környezetvédelem” témakörben olyan a fiatalokat aktívan bevonó mintaértékű, kreatív programok támogatása, melyek pozitívan hatnak a helyi közösség környezetének védelmére.

 1. A rendelkezésre álló keretösszeg

A támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeg régiónként 1 millió forint (összesen 7 millió Ft.). A támogatási keretösszeget az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a 2018. évi társadalmi felelősségvállalása terén a NIOK és az ÉTE szakmai közreműködésével biztosítja.

 1. A támogatás igényelhető összege és formája

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. A támogatáshoz önerő nem szükséges. A támogatás mértéke legalább 250 000 Ft, illetve legfeljebb 500 000 Ft.

 1. Támogatási időszak

A támogatott projektek megvalósítási ideje a 2018. december 01. és 2019. augusztus 31. közé eső időszak.

 1. A támogatottak köre

Az adott régióban székhellyel rendelkező civil szervezetek (kivéve pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), informális csoportok (kötelezettségvállalón keresztül), amelyek:

 • ifjúsági közösségeket fognak össze;
 • vagy az ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;
 • vagy az  ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban;
 • vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban az ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg.
 1. Beadható pályázatok száma

Jelen felhívásra egy szervezet/pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 1. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A benyújtandó projekt űrlapot Google űrlapon kell beküldeni, amely az alábbi linken érhető el.   A benyújtási határidőt követően benyújtott pályázatok  érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A pályázatok beérkezését követően nincs lehetőség hiánypótlásra.

 1. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok beadási határideje: 2018. október 31. 24h

 1. A pályázatok formai ellenőrzése

A pályázatokat a NIOK Alapítvány (továbbiakban Támogatáskezelő) formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 10 munkanapon belül. A támogatási kérelmek formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:

 1. támogatási űrlap kitöltöttsége, megfelelőssége,
 2. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A Támogatáskezelő először a támogatási kérelem érvényességi ellenőrzését végzi el és megállapítja annak érvényességét vagy érvénytelenségét és utóbbi esetben – az érvénytelenség okának megjelölésével – elektronikus értesítést küld a pályázónak.
Az érvénytelennek nyilvánított támogatási kérelemmel kapcsolatosan esetlegesen benyújtott panaszokat a Támogatáskezelő újból megvizsgálja és indokolt esetben a pályázatot érvényessé nyilváníthatja. Az esetleges panaszokat az értesítést követő 5 munkanapon belül be kell nyújtani, ellenkező esetben a panaszt figyelmen kívül kell hagyni.

 1. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere, határideje

A pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre:
– a támogatási cél és a tervezett projekt összhangban állnak egymással;- a projekt által feldolgozott témák és a célcsoport illeszkedése;- pénzügyileg megalapozottak;- a program/programsorozat összefogott, a célkitűzések elérése alátámasztott; – a projekt által elért fiatalok száma;- a környezetvédelem fontossága iránt elkötelezettek;- a projekt lehetőséget teremt több generáció bevonására, együttműködésére, vagy a fiatalok által végzett tevékenységek pozitív hatást gyakorolnak a szűkebb/tágabb környezetükben élő fiatalabb/idősebb generációkra is; – a projekt során nem-formális tanulási módszereket alkalmaznak; – a projekt a fiatalok körében végzett igényfelmérésen alapul, az ő aktív részvételükkel kerül kialakításra, megvalósításra, értékelésre.
Az érvényes pályázatokról 3 fős bizottság 2018. november 27-ig dönt.A nyertesek listáját az Északi Támpont Egyesület a www.tam.hu honlapon, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a www.aldi-hungary.hu honlapon, a NIOK Alapítvány a www.nonprofit.hu oldalon a döntést követő 5. napig közzéteszi az alábbi adatokkal:

 • pályázó neve
 • pályázó székhelyének település és megye adata
 • pályázati projekt címe
 • igényelt összeg.
 1. A támogatottak döntést követő kiértesítése

A Támogatáskezelő a döntéstől számított 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a támogatások elbírálásáról, valamint fent nevezett honlapokon megjelenteti a döntési listát. A döntés ellen az elutasítottak részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. A döntésről szóló értesítés tartalmazza a szerződéskötés feltételeit, és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

 1. Szerződéskötés

A nyertes szervezetekkel az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a pályaművekben foglaltaknak megfelelő tartalommal támogatási szerződést köt.

 1. A támogatás folyósítása

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a támogatási összeget egy összegben a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át. A pályázatban csak a támogatási (projekt-) időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el.

 1. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés szerint kötelesek számot adni szakmai és pénzügyi elszámolás formájában (együttesen: beszámoló).  Pályázó vállalja, hogy a pályázati program megvalósulásáról fénykép és, vagy videó dokumentációt készít, mely a pályázati beszámoló részét képezi. A beszámolóhoz min. 10 db, nagy felbontású jpg., TIF., GIF. vagy png. formátumú képet várunk. Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a fénykép ill. videó-dokumentációját támogató részben v. egészben felhasználja, ehhez a vonatkozó adatvédelmi szabályokat betartja.
A beszámolót a Támogatáskezelő vizsgálja meg az esetleges hiányosságok kijavítására, pótlására – 15 munkanapos határidővel felszólíthatja a kedvezményezettet. Ha a kedvezményezett nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincsen lehetőség, a Támogatáskezelő a beszámolót elutasítja. Ebben az esetben a folyósított támogatási összeg a kiértesített levélben megfogalmazottak szerint visszautalásra kerül Támogatónak.
Támogató, Támogatáskezelő jogosult a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére.Kedvezményezett az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követő 5 éven át köteles biztosítani, hogy a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni Támogatáskezelőt.E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult – a kötelezettség fennállásának időtartama alatt – a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó szankciók alkalmazására.

 1. További információk

A támogatás kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a támogatási célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályaművek száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított támogatási felhívás keretében.Jelen támogatási felhívás a projekt űrlappal együtt képezik a támogatási dokumentációt és tartalmazzák a támogatáshoz szükséges összes feltételt. 
 A támogatással kapcsolatban további információ kérhető a NIOK Alapítvány munkatársától a+36 70 333 5407-es telefonszámon, vagy a szovetsegazifjusagert@gmail.com email címen.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status