Egyéb kategóriaKapuzörgető ( TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00003)

Adatvédelmi nyilatkozat – előzetes igényfelmérés

Az előzetes igényfelmérő kérdőív “Kapuzörgető” (TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00003) projekt keretében létrejövő Cselekvési Terv előkészítéshez szolgáltat információkat (továbbiakban kérdőíves felmérés). A kérdőívvel azonos felhasználói felületen, de a kérdésektől elkülönítetten egy regisztrációs felület található, amely az igényfelmérés folyamatába és a Cselekvési Terv elkészítésébe történő személyes részvétel igénylésére szolgál (továbbiakban regisztráció).    

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja a kérdőívet kitöltő felhasználókat:

 •        az általa kezelt személyes adatokról,
 •        a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról,
 •        a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről,
 •        valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A kérdőív, valamint a további tájékoztatás lehetőségét biztosító – a kérdőiív kérdéseitől elkülönülő regisztráció – kitöltésesével, mint felhasználó Ön elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 1. Fogalmak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról. A törvény értelmében:

1.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

1.2 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.3 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

1.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.6  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

1.7 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.8 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.9 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

1.10 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

1.11 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

1.12 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.13 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

1.14 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

 1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Cégnév: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Székhely: 3530 Miskolc

Nyilvántartási szám:  05-02-0064685

Elektronikus levélcím: bazmegye.cic@erke.hu

 1. Az adatkezelés és jogalapja

3.1 Az adatkezelés:

 • a kérdőíves felmérésben résztvevő felhasználóira vonatkozó adatainak rögzítésére, illetve felhasználására vonatkozik, amely a “Kapuzörgető” (TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00003) projekt keretében létrejövő Cselekvési Terv előkészítéshez, illetve az említett pályázati projekt előre menetelének, lezárásának igazolásához szükséges.
 • a regisztráció lehetőségével élők adatainak rögzítése az igényfelmérés folyamatába és a Cselekvési Terv elkészítésébe történő személyes részvétel lehetőségének biztosítása miatt szükséges.

3.2 A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulást a felhasználók a kérdőív, illetve a regisztráció kitöltésével adják meg.

3.3 A személyes adatok továbbítására az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az adattovábbításhoz a hozzájárulást a felhasználók kérdőív, illetve a regisztráció kitöltésével adják meg.

3.4. Az adatkezelő az általa kezelt adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 1. A kezelt személyes adatok köre

4.1 kérdőíves felmérés kapcsán kezelt személyes adatok:

 •        lakhely
 •        családi állapot
 •        nem
 •        életkor
 •        iskolai végzettség

A kérdőíves felmérés névtelenül történik, a felvett adatok önállóan nem alkalmasak a személyek azonosítására, ám speciális esetekben együttesen alkalmasak lehetnek arra, hogy következtetni lehessen a kitöltő személyére.

4.2. A regisztráció során a felhasználók az alábbi adatokat adják meg.

 •        Név (családi és utónév)
 •        lakhely
 •        email cím
 •        telefonszám
 1. Adattovábbítás

5.1  Az adatkezelő személyes adatok köréből a lakhely adatot (a név megadása nélkül) köteles felhasználni a TOP-6.9.2-16-MI2-0003 projekt előre haladásának és teljesülésének igazolása során. Az adatok továbbításának szabályairól és az adatok védelméről a Magyar Államkincstár és az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület között létrejött adatfeldolgozási megbízási szerződés rendelkezik. Egyéb adatokat az adatkezelő nem továbbít.

 1. Az adatkezelés és –továbbítás célja

6.1. A kérdőívben megadott személyes adatok szükségesek ahhoz, hogy a felmérés által érintett városrészben élők igényeit, tapasztalatait társadalmi csoportok szerint is összegezve vizsgálni és közvetíteni tudjuk. Az adatkezelés és továbbítás további célja, hogy a projekt megvalósulásának folyamatát és tervszerű lezárását igazolni tudjuk a TOP Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság felé.

6.2. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja:

 •        a Kapuzörgető projekt előkészítő eseményeiről, eredményeiről szóló tájékoztatás
 •        gazdasági reklámnak nem minősülő közösségi célú hirdetmények kiküldése

A regisztráció során felvett adatokat az adatkezelő nem továbbíthatja.

6.3 Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

 1. Az adatkezelés időtartama

7.1 A felhasználó által megadott adatok kezelése a kérdőív kitöltésével, illetve regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig, de legfeljebb a pályázati iratok megőrzésére előírt 8 éves időtartamig, azaz 2029 szeptember 30-ig tart.

 1. Adatfeldolgozás

8.1. A kérdőíves felmérés során az adatkezelő külső szolgálatót vehet igénybe az adatgyűjtésére. A külső szolgáltató köteles a jelen adatvédelmi nyilatkozat betartására.

8.2. A kérdőíves felmérés és a regisztráció alapjaként szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése körében az adatkezelő az adatfeldolgozót vesz igénybe. A következő szolgáltató, mint adatfeldolgozó működik közre: Google Inc., mint a Google Drive felület üzemeltetője.

 1. Adatbiztonság

9.1 Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

 1. Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen

10.1 A felhasználó az adatainak módosítását a gyorikapu@erke.hu email címre küldött levél útján kérheti az adatkezelőtől.

10.2. A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés és –továbbítás megtiltását kérni a gyorikapu@erke.hu e-mail címre küldött levél útján.

10.3. A kérdőív és a regisztrációs felület fiók kizárólag az igényfelmérés időszaka alatt, 2018. augusztus 31-ig érhető el nyilvánosan. Ezt követően zárolásra kerül, az adatok kezelése azonban a fiók törlődésével nem szűnik meg.

 1. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

11.1 A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a gyorikapu@erke.hu e-mail címre küldött levél útján. Az adatkezelő  a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, email útján adja meg a kért tájékoztatást.

11.2 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat.

 1. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

12.1 Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status