Adatvédelmi nyilatkozat – előzetes igényfelmérés

Az előzetes igényfelmérő kérdőív “Kapuzörgető” (TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00003) projekt keretében létrejövő Cselekvési Terv előkészítéshez szolgáltat információkat (továbbiakban kérdőíves felmérés). A kérdőívvel azonos felhasználói felületen, de a kérdésektől elkülönítetten egy regisztrációs felület található, amely az igényfelmérés folyamatába és a Cselekvési Terv elkészítésébe történő személyes részvétel igénylésére szolgál (továbbiakban regisztráció).    

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja a kérdőívet kitöltő felhasználókat:

 •        az általa kezelt személyes adatokról,
 •        a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról,
 •        a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről,
 •        valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A kérdőív, valamint a további tájékoztatás lehetőségét biztosító – a kérdőiív kérdéseitől elkülönülő regisztráció – kitöltésesével, mint felhasználó Ön elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 1. Fogalmak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról. A törvény értelmében:

1.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

1.2 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.3 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

1.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.6  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

1.7 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.8 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.9 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

1.10 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

1.11 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

1.12 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.13 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

1.14 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

 1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Cégnév: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Székhely: 3530 Miskolc

Nyilvántartási szám:  05-02-0064685

Elektronikus levélcím: bazmegye.cic@erke.hu

 1. Az adatkezelés és jogalapja

3.1 Az adatkezelés:

 • a kérdőíves felmérésben résztvevő felhasználóira vonatkozó adatainak rögzítésére, illetve felhasználására vonatkozik, amely a “Kapuzörgető” (TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00003) projekt keretében létrejövő Cselekvési Terv előkészítéshez, illetve az említett pályázati projekt előre menetelének, lezárásának igazolásához szükséges.
 • a regisztráció lehetőségével élők adatainak rögzítése az igényfelmérés folyamatába és a Cselekvési Terv elkészítésébe történő személyes részvétel lehetőségének biztosítása miatt szükséges.

3.2 A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulást a felhasználók a kérdőív, illetve a regisztráció kitöltésével adják meg.

3.3 A személyes adatok továbbítására az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az adattovábbításhoz a hozzájárulást a felhasználók kérdőív, illetve a regisztráció kitöltésével adják meg.

3.4. Az adatkezelő az általa kezelt adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 1. A kezelt személyes adatok köre

4.1 kérdőíves felmérés kapcsán kezelt személyes adatok:

 •        lakhely
 •        családi állapot
 •        nem
 •        életkor
 •        iskolai végzettség

A kérdőíves felmérés névtelenül történik, a felvett adatok önállóan nem alkalmasak a személyek azonosítására, ám speciális esetekben együttesen alkalmasak lehetnek arra, hogy következtetni lehessen a kitöltő személyére.

4.2. A regisztráció során a felhasználók az alábbi adatokat adják meg.

 •        Név (családi és utónév)
 •        lakhely
 •        email cím
 •        telefonszám
 1. Adattovábbítás

5.1  Az adatkezelő személyes adatok köréből a lakhely adatot (a név megadása nélkül) köteles felhasználni a TOP-6.9.2-16-MI2-0003 projekt előre haladásának és teljesülésének igazolása során. Az adatok továbbításának szabályairól és az adatok védelméről a Magyar Államkincstár és az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület között létrejött adatfeldolgozási megbízási szerződés rendelkezik. Egyéb adatokat az adatkezelő nem továbbít.

 1. Az adatkezelés és –továbbítás célja

6.1. A kérdőívben megadott személyes adatok szükségesek ahhoz, hogy a felmérés által érintett városrészben élők igényeit, tapasztalatait társadalmi csoportok szerint is összegezve vizsgálni és közvetíteni tudjuk. Az adatkezelés és továbbítás további célja, hogy a projekt megvalósulásának folyamatát és tervszerű lezárását igazolni tudjuk a TOP Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság felé.

6.2. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja:

 •        a Kapuzörgető projekt előkészítő eseményeiről, eredményeiről szóló tájékoztatás
 •        gazdasági reklámnak nem minősülő közösségi célú hirdetmények kiküldése

A regisztráció során felvett adatokat az adatkezelő nem továbbíthatja.

6.3 Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

 1. Az adatkezelés időtartama

7.1 A felhasználó által megadott adatok kezelése a kérdőív kitöltésével, illetve regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig, de legfeljebb a pályázati iratok megőrzésére előírt 8 éves időtartamig, azaz 2029 szeptember 30-ig tart.

 1. Adatfeldolgozás

8.1. A kérdőíves felmérés során az adatkezelő külső szolgálatót vehet igénybe az adatgyűjtésére. A külső szolgáltató köteles a jelen adatvédelmi nyilatkozat betartására.

8.2. A kérdőíves felmérés és a regisztráció alapjaként szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése körében az adatkezelő az adatfeldolgozót vesz igénybe. A következő szolgáltató, mint adatfeldolgozó működik közre: Google Inc., mint a Google Drive felület üzemeltetője.

 1. Adatbiztonság

9.1 Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

 1. Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen

10.1 A felhasználó az adatainak módosítását a gyorikapu@erke.hu email címre küldött levél útján kérheti az adatkezelőtől.

10.2. A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés és –továbbítás megtiltását kérni a gyorikapu@erke.hu e-mail címre küldött levél útján.

10.3. A kérdőív és a regisztrációs felület fiók kizárólag az igényfelmérés időszaka alatt, 2018. augusztus 31-ig érhető el nyilvánosan. Ezt követően zárolásra kerül, az adatok kezelése azonban a fiók törlődésével nem szűnik meg.

 1. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

11.1 A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a gyorikapu@erke.hu e-mail címre küldött levél útján. Az adatkezelő  a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, email útján adja meg a kért tájékoztatást.

11.2 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat.

 1. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

12.1 Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status