Szolgáltatások

Civil szervezetek foglalkoztatási részvétele

Kapcsolatépítés a Munkaügyi Központtal

A „normál” közfoglalkoztatás támogatási kereteit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ járási kirendeltségei kezelik. Az érdemi kapcsolatfelvételhez, különösen együttműködési megállapodás aláírásához szükség van arra, hogy konkrét és érdemi javaslatokat tudjunk megfogalmazni a civilek közfoglalkoztatási szerepével kapcsolatban.

A közfoglalkoztatás népszerűsítésének lehetősége nem feltétlenül releváns együttműködési irány, mert

  1. a civilek normál közfoglalkoztatási részvételéhez nem kapcsolódik sem kiemelt program, sem címzetten felhasználható költségvetési forrás.
  2. a Munkaügyi Központ is tisztában van azzal, hogy a normál közfoglalkoztatás ügyviteli és számviteli feltételeit jelenleg azok a civil szervezetek tudják teljesíteni, amelyek működési háttere alkalmas egyéb támogatott foglalkoztatási lehetőségek elérésére is, illetve a rendes foglalkoztatás kereteit megteremtő szolgáltatások, projektek megvalósításához is.

A civil közfoglalkoztatás kiterjesztésével kapcsolatban azzal számolunk, hogy a lehetőségek szűkösek lesznek a munkaügyi szervezettel történő együttműködés terén. Jelenleg ez a lehetőség a nonprofit szektoron belül inkább a termelő és alacsony képzettségű munkaerőt fogadó szociális szövetkezetek, nonprofit gazdasági társaságok, valamint a társadalmi felzárkózási programokban közreműködő intézmények és kiemelt támogatottságot élvező (karitatív) civil szervezetek számára érdekes.

A Munkaügyi Központtal történő kapcsolatokat inkább a közfoglalkoztatásból történő továbbléptetés miatt tartjuk fontosnak. 2016-ban a megyei és térségi szintű foglalkoztatási paktumok kialakításához szeretnénk hozzákapcsolni a közfoglalkoztatásból kilépők pénzügyi és szolgáltatásokkal történő támogatását. Illetve lehetőséget látunk a civil szervezetek által végzett munkaerőpiaci szolgáltatások ez irányú fejlesztésében is.  Kísérleti jelleggel be fogunk kapcsolódni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által a Munkaügyi Központ közreműködésével szervezendő III. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közfoglalkoztatási Kiállításba. A mi megyénkben e megjelenésnek nem lehet kizárólagos célja, hogy azt mutassuk be, mely szervezeteknél lehet közfoglalkoztatottként tevékenykedni. Sokkal inkább azt kívánjuk bemutatni, hogy miként elégíti ki saját munkaerő igényét a civil szektor vegyítve a különböző közfoglalkoztatási, foglalkoztatási, gyakornoki, védett foglalkoztatási és önkéntes elemeket.

Kapcsolatépítés a Nemzeti Művelődési Intézettel

Az NMI kiemelt projektek főosztályával és megyei irodájával is kapcsolatban állunk. Ennek eredményeként információs napot és szakmai műhelyt is szerveztünk a kulturális közfoglalkoztatással kapcsolatban. Utóbbi alkalom az I-III Programok tapasztalatait és eredményeit, illetve IV. Program követelményeit és elérhetőségének esélyeit mutatta be a megye érdeklődő civil szervezeti számára. A CIC feladatainak tervezése szempontjából azonban a 2015. július 1-én tartott szakmai műhely volt fontosabb. Ezen az NMI kiemelt projektek főosztályvezetője nem csak a projekt sikereiről beszélt, hanem arról is, hogy a programban résztvevő civil szervezetek felkészültsége, hozzáállása nem mindig üti meg azt a szintet, ami elvárható lenne. Komoly megbízhatósági aggályok kerülnek felszínre, amelyek mögött valójában nem a szervezetek rugalmasabb működtetése, hanem a szervezetmenedzsment terén jelentkező felkészületlenség áll. Erre reagálva gondoljuk úgy, hogy képzési lehetőséginket részben arra használjuk fel, hogy a szervezetmenedzsment alapjaival foglalkozunk majd. Ezen kívül fontos különösen a jogi, társadalmi felelősségvállalással foglalkozó és a pályázati/forrásteremtési tanácsadás során speciálisan is reflektálni a kulturális közfoglalkoztatásban résztvevő szervezetek, illetve az e szervezeteknél dolgozó közfoglalkoztatottak igényeire.

Az NMI megyei irodája korlátozott döntéshozatali kompetenciával rendelkezik egy komolyabb együttműködés megvalósításához. Megítélésünk szerint az NMI és a CIC hálózat közötti megállapodásra lenne szükség. Ennek keretében a CIC-ek azt a feladatot vállalhatnák fel, hogy:

  • a kulturális közfoglalkoztatásban koordinátorként közreműködő szervezetek számára képzési és szervezetfejlesztési lehetőségeket biztosítanak a civil szervezetek működéséhez
  • felvállalják a közfoglalkoztatásban résztvevő civil szervezetek érdekképviseletét a szektoron belüli és a szektorok közötti párbeszéd során (közvetítői szerepkör)

Mindazonáltal, ha nem lehet együttműködés keretében kialakítani a partnerség szervezeti hátterét, önállóan is megállapodási szerződést fogunk kötni az NMI megyei irodájával. A megállapodás évi két közös tájékoztató rendezvény megszervezésére, a kulturális közfoglalkoztatás tanácsadásokban történő megjelenítésére, az IKSZT-k civileket érintő szakmai feladatinak támogatásra vonatkozik majd.

Együttműködés az önkormányzatok vezetőivel (legalább megyei és települési önkormányzatok)

A civil szervezetek közfoglalkoztatási és általában foglalkozatási szerepével kapcsolatos együttműködéseket mindenképp fontos a Megyei Önkormányzat illetve Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának irányában fejleszteni. Az önkormányzatokkal épülő kapcsolat irányait illetően nem különbözik a Munkaügyi Központ kapcsán ismertetett tartalmaktól. A kapcsolatépítés nehézségei is azonosak. Azzal a különbséggel, hogy az önkormányzatok a legkevésbé sem érdekeltek abban, hogy a civil szektor el vonja tőlük a könnyebben alkalmazkodó, az átlagos közfoglalkoztatottak szintjéhez mérten képzettnek számító munkaerőt (A kulturális közfoglalkoztatás kapcsán vannak ilyen jellegű tapasztalatok. Elindult egyfajta vándorlás a közszférából a civil szféra irányába)

Így az önkormányzatokkal történő együttműködés kapcsán – a fent említett közfoglalkoztatási kiállításon történő megjelenésen túl annyit tudunk felelősen felvállalni, hogy a Heves és Nógrád megyei Civil Információs Centrumok és a helyettes államtitkárság véleményét kikérve elkészítünk egy háttéranyagot a civilek közfoglalkoztatási szerepvállalásával kapcsolatban. S ezt az anyagot szakmai műhely keretében megvitatjuk a Megyei Önkormányzat, Miskolc Megyei Jogú Város, a Kormányhivatal, a Munkaügyi Központ, az NMI megyei irodája, Nógrád és a Heves Megyei CIC, valamint a velünk partnerként együttműködő LEADER közösségekkel E szakmai műhely megállapításait tudjuk majd közvetíteni a megyénk 358 települési önkormányzata fel.

Az álláskeresők végzettség és/vagy képzettség szerinti munkához jutásának és végleges elhelyezkedésének segítése elsősorban a megye területén működő civil szervezeteknél

E feladat kapcsán kénytelenek vagyunk koncepciót váltani és visszatérni a civil törvényben meghatározott feladatkörünkhöz, a civil szervezetek szakmai működésének támogatásához. Megítélésünk szerint a közfoglalkoztatásból történő továbblépést nagyban segítené, ha az érintett munkavállalók, a nyílt munkaerőpiacon, vagy épp a szociális gazdaságban jelen lévő civil és for profit foglalkoztatók tisztában lennének:

  • a közfoglalkoztatott által az adott szervezetnél végzett munka értékével,
  • a közfoglalkoztatás keretében megszerzett/begyakorolt jártasságokkal.

Ezen segít, hogy a létező civil szervezeti adatbázisunkat úgy bővítjük ki, hogy képet adjon a szervezeteknél közfoglalkoztatottak számáról (ha lehet személyéről), még inkább arról, hogy az adott szervezet a közfoglalkoztatás keretében milyen a teljes értékű munkavállalást segítő képességeket, készségeket alakít ki, fejleszt a közfoglalkoztatottak körében. Arra teszünk kísérletet, hogy legalább a képzéseinkbe bekapcsolódó szervezetekről elkészüljön egy olyan portfólió, amely tartalmazza – a szervezet egyéb eredményei mellett – azt is, hogy milyen készségek elsajátításához segítik hozzá a közfoglalkoztatottaikat (és önkénteseiket), illetve ehhez milyen formális, non formális és informális tanulási lehetőségeket biztosítanak. Amennyiben ezeket a portfóliókat felépítjük a szervezetekkel együttműködve, lehetőségünk van arra, hogy referenciát adó szervezeteket ajánlhassunk a munkaerőt kereső szervezetek/cégek figyelmébe. Ugyanakkor segítjük azt is, hogy a szervezetek ne üres kézzel, vagy egy tetszőleges ajánlást kiállítva engedjék el az álláskeresőket a közfoglalkoztatás lezárultával, hanem a valóságon alapuló referenciákkal. A kísérleti jellegű munka során figyelembe vesszük az Europass mobilitási igazolvány mintáját, illetve az Európai és a Magyar Képesítési Keretrendszer tartalmait, de nem célunk egy rendszerszintű modell kialakítása. (Legfeljebb a Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság, illetve a CIC hálózat felé tudunk olyan javaslatot megfogalmazni arról, hogy a közfoglalkoztatás kapcsán ne kizárólagosan, a közmunkába történő bevonással foglalkozzunk, hanem azzal, hogy a civil szervezetek milyen foglalkoztatáshoz szükséges készségeket tudnak fejleszteni a közfoglalkoztatás (vagy épp az önkéntesség) lehetőségét használva. Ez esetben a partnerségeket érdemes az ifjúsági terület irányában (lásd Youthpass alkalmazásának tapasztalatai) a Nemzeti Europass Központ feladatát ellátó TEMPUS Közalapítvány, illetve egyéb a foglalkoztatatási kompetenciák fejlesztésével kiemelten foglalkozó szervezetek pl. a Tűrr István Képző Kutató Intézet irányában is.)

A kísérleti kezdeményezésünk sikere természetesen attól is függ, hogy lesznek-e olyan szervezetek, amelyek képesek fogadni a közfoglalkoztatásból kilépőket. Ennek kapcsán arra számítunk, hogy legkésőbb 2016. második felében növekedni fog a munkaerő kereslet a civil szektoron belül. Addigra ugyanis el kell, hogy induljanak az EFOP és a TOP forrásaira támaszkodó civil projektek is. Mi azzal tudunk e munkaerő kereslet kielégítéséhez hozzájárulni, hogy a portfóliók segítségével megkönnyítjük a foglalkoztatni kívánó szervezetek dolgát. Eddig is az volt a jellemző a szektoron belül, hogy a szervezetek egymás ajánlásait fogadták el elsődleges referenciaként, a mi rendszerünk is erre épül, csak az esetlegességeket segít kiküszöbölni.

Mindezeket figyelembe véve is szükségünk van olyan munkaerőpiaci szolgáltatásokat végző partnerek bevonására. E partnerek feladata egy adatbázis kialakítása kapcsán, hogy:

  • szervezeteket és közfoglalkozatásba vonható álláskeresőket toborozzanak,
  • hogy segítsenek meghatározni a foglalkozatási igényt jelző szervezeteknek milyen jellegű segítségre van szüksége a közfoglalkoztatási lehetőségek kihasználásához

A partnerek bevonásával kívánjuk összeállítani továbbá a közfoglalkozatással, a támogatott foglalkoztatással kapcsolatos szakmai és képzési tartalmakat. E partnerek bevonása továbbá fontos azért is, mert engedéllyel rendelkező szolgáltatóként már kialakultak a szükséges intézményi és személyes kapcsolataik, amelyekre a CIC-nek is szüksége van.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status