Szolgáltatások

Civil szervezetek foglalkoztatási részvétele

Kapcsolatépítés a Munkaügyi Központtal

A „normál” közfoglalkoztatás támogatási kereteit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ járási kirendeltségei kezelik. Az érdemi kapcsolatfelvételhez, különösen együttműködési megállapodás aláírásához szükség van arra, hogy konkrét és érdemi javaslatokat tudjunk megfogalmazni a civilek közfoglalkoztatási szerepével kapcsolatban.

A közfoglalkoztatás népszerűsítésének lehetősége nem feltétlenül releváns együttműködési irány, mert

  1. a civilek normál közfoglalkoztatási részvételéhez nem kapcsolódik sem kiemelt program, sem címzetten felhasználható költségvetési forrás.
  2. a Munkaügyi Központ is tisztában van azzal, hogy a normál közfoglalkoztatás ügyviteli és számviteli feltételeit jelenleg azok a civil szervezetek tudják teljesíteni, amelyek működési háttere alkalmas egyéb támogatott foglalkoztatási lehetőségek elérésére is, illetve a rendes foglalkoztatás kereteit megteremtő szolgáltatások, projektek megvalósításához is.

A civil közfoglalkoztatás kiterjesztésével kapcsolatban azzal számolunk, hogy a lehetőségek szűkösek lesznek a munkaügyi szervezettel történő együttműködés terén. Jelenleg ez a lehetőség a nonprofit szektoron belül inkább a termelő és alacsony képzettségű munkaerőt fogadó szociális szövetkezetek, nonprofit gazdasági társaságok, valamint a társadalmi felzárkózási programokban közreműködő intézmények és kiemelt támogatottságot élvező (karitatív) civil szervezetek számára érdekes.

A Munkaügyi Központtal történő kapcsolatokat inkább a közfoglalkoztatásból történő továbbléptetés miatt tartjuk fontosnak. 2016-ban a megyei és térségi szintű foglalkoztatási paktumok kialakításához szeretnénk hozzákapcsolni a közfoglalkoztatásból kilépők pénzügyi és szolgáltatásokkal történő támogatását. Illetve lehetőséget látunk a civil szervezetek által végzett munkaerőpiaci szolgáltatások ez irányú fejlesztésében is.  Kísérleti jelleggel be fogunk kapcsolódni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által a Munkaügyi Központ közreműködésével szervezendő III. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közfoglalkoztatási Kiállításba. A mi megyénkben e megjelenésnek nem lehet kizárólagos célja, hogy azt mutassuk be, mely szervezeteknél lehet közfoglalkoztatottként tevékenykedni. Sokkal inkább azt kívánjuk bemutatni, hogy miként elégíti ki saját munkaerő igényét a civil szektor vegyítve a különböző közfoglalkoztatási, foglalkoztatási, gyakornoki, védett foglalkoztatási és önkéntes elemeket.

Kapcsolatépítés a Nemzeti Művelődési Intézettel

Az NMI kiemelt projektek főosztályával és megyei irodájával is kapcsolatban állunk. Ennek eredményeként információs napot és szakmai műhelyt is szerveztünk a kulturális közfoglalkoztatással kapcsolatban. Utóbbi alkalom az I-III Programok tapasztalatait és eredményeit, illetve IV. Program követelményeit és elérhetőségének esélyeit mutatta be a megye érdeklődő civil szervezeti számára. A CIC feladatainak tervezése szempontjából azonban a 2015. július 1-én tartott szakmai műhely volt fontosabb. Ezen az NMI kiemelt projektek főosztályvezetője nem csak a projekt sikereiről beszélt, hanem arról is, hogy a programban résztvevő civil szervezetek felkészültsége, hozzáállása nem mindig üti meg azt a szintet, ami elvárható lenne. Komoly megbízhatósági aggályok kerülnek felszínre, amelyek mögött valójában nem a szervezetek rugalmasabb működtetése, hanem a szervezetmenedzsment terén jelentkező felkészületlenség áll. Erre reagálva gondoljuk úgy, hogy képzési lehetőséginket részben arra használjuk fel, hogy a szervezetmenedzsment alapjaival foglalkozunk majd. Ezen kívül fontos különösen a jogi, társadalmi felelősségvállalással foglalkozó és a pályázati/forrásteremtési tanácsadás során speciálisan is reflektálni a kulturális közfoglalkoztatásban résztvevő szervezetek, illetve az e szervezeteknél dolgozó közfoglalkoztatottak igényeire.

Az NMI megyei irodája korlátozott döntéshozatali kompetenciával rendelkezik egy komolyabb együttműködés megvalósításához. Megítélésünk szerint az NMI és a CIC hálózat közötti megállapodásra lenne szükség. Ennek keretében a CIC-ek azt a feladatot vállalhatnák fel, hogy:

  • a kulturális közfoglalkoztatásban koordinátorként közreműködő szervezetek számára képzési és szervezetfejlesztési lehetőségeket biztosítanak a civil szervezetek működéséhez
  • felvállalják a közfoglalkoztatásban résztvevő civil szervezetek érdekképviseletét a szektoron belüli és a szektorok közötti párbeszéd során (közvetítői szerepkör)

Mindazonáltal, ha nem lehet együttműködés keretében kialakítani a partnerség szervezeti hátterét, önállóan is megállapodási szerződést fogunk kötni az NMI megyei irodájával. A megállapodás évi két közös tájékoztató rendezvény megszervezésére, a kulturális közfoglalkoztatás tanácsadásokban történő megjelenítésére, az IKSZT-k civileket érintő szakmai feladatinak támogatásra vonatkozik majd.

Együttműködés az önkormányzatok vezetőivel (legalább megyei és települési önkormányzatok)

A civil szervezetek közfoglalkoztatási és általában foglalkozatási szerepével kapcsolatos együttműködéseket mindenképp fontos a Megyei Önkormányzat illetve Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának irányában fejleszteni. Az önkormányzatokkal épülő kapcsolat irányait illetően nem különbözik a Munkaügyi Központ kapcsán ismertetett tartalmaktól. A kapcsolatépítés nehézségei is azonosak. Azzal a különbséggel, hogy az önkormányzatok a legkevésbé sem érdekeltek abban, hogy a civil szektor el vonja tőlük a könnyebben alkalmazkodó, az átlagos közfoglalkoztatottak szintjéhez mérten képzettnek számító munkaerőt (A kulturális közfoglalkoztatás kapcsán vannak ilyen jellegű tapasztalatok. Elindult egyfajta vándorlás a közszférából a civil szféra irányába)

Így az önkormányzatokkal történő együttműködés kapcsán – a fent említett közfoglalkoztatási kiállításon történő megjelenésen túl annyit tudunk felelősen felvállalni, hogy a Heves és Nógrád megyei Civil Információs Centrumok és a helyettes államtitkárság véleményét kikérve elkészítünk egy háttéranyagot a civilek közfoglalkoztatási szerepvállalásával kapcsolatban. S ezt az anyagot szakmai műhely keretében megvitatjuk a Megyei Önkormányzat, Miskolc Megyei Jogú Város, a Kormányhivatal, a Munkaügyi Központ, az NMI megyei irodája, Nógrád és a Heves Megyei CIC, valamint a velünk partnerként együttműködő LEADER közösségekkel E szakmai műhely megállapításait tudjuk majd közvetíteni a megyénk 358 települési önkormányzata fel.

Az álláskeresők végzettség és/vagy képzettség szerinti munkához jutásának és végleges elhelyezkedésének segítése elsősorban a megye területén működő civil szervezeteknél

E feladat kapcsán kénytelenek vagyunk koncepciót váltani és visszatérni a civil törvényben meghatározott feladatkörünkhöz, a civil szervezetek szakmai működésének támogatásához. Megítélésünk szerint a közfoglalkoztatásból történő továbblépést nagyban segítené, ha az érintett munkavállalók, a nyílt munkaerőpiacon, vagy épp a szociális gazdaságban jelen lévő civil és for profit foglalkoztatók tisztában lennének:

  • a közfoglalkoztatott által az adott szervezetnél végzett munka értékével,
  • a közfoglalkoztatás keretében megszerzett/begyakorolt jártasságokkal.

Ezen segít, hogy a létező civil szervezeti adatbázisunkat úgy bővítjük ki, hogy képet adjon a szervezeteknél közfoglalkoztatottak számáról (ha lehet személyéről), még inkább arról, hogy az adott szervezet a közfoglalkoztatás keretében milyen a teljes értékű munkavállalást segítő képességeket, készségeket alakít ki, fejleszt a közfoglalkoztatottak körében. Arra teszünk kísérletet, hogy legalább a képzéseinkbe bekapcsolódó szervezetekről elkészüljön egy olyan portfólió, amely tartalmazza – a szervezet egyéb eredményei mellett – azt is, hogy milyen készségek elsajátításához segítik hozzá a közfoglalkoztatottaikat (és önkénteseiket), illetve ehhez milyen formális, non formális és informális tanulási lehetőségeket biztosítanak. Amennyiben ezeket a portfóliókat felépítjük a szervezetekkel együttműködve, lehetőségünk van arra, hogy referenciát adó szervezeteket ajánlhassunk a munkaerőt kereső szervezetek/cégek figyelmébe. Ugyanakkor segítjük azt is, hogy a szervezetek ne üres kézzel, vagy egy tetszőleges ajánlást kiállítva engedjék el az álláskeresőket a közfoglalkoztatás lezárultával, hanem a valóságon alapuló referenciákkal. A kísérleti jellegű munka során figyelembe vesszük az Europass mobilitási igazolvány mintáját, illetve az Európai és a Magyar Képesítési Keretrendszer tartalmait, de nem célunk egy rendszerszintű modell kialakítása. (Legfeljebb a Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság, illetve a CIC hálózat felé tudunk olyan javaslatot megfogalmazni arról, hogy a közfoglalkoztatás kapcsán ne kizárólagosan, a közmunkába történő bevonással foglalkozzunk, hanem azzal, hogy a civil szervezetek milyen foglalkoztatáshoz szükséges készségeket tudnak fejleszteni a közfoglalkoztatás (vagy épp az önkéntesség) lehetőségét használva. Ez esetben a partnerségeket érdemes az ifjúsági terület irányában (lásd Youthpass alkalmazásának tapasztalatai) a Nemzeti Europass Központ feladatát ellátó TEMPUS Közalapítvány, illetve egyéb a foglalkoztatatási kompetenciák fejlesztésével kiemelten foglalkozó szervezetek pl. a Tűrr István Képző Kutató Intézet irányában is.)

A kísérleti kezdeményezésünk sikere természetesen attól is függ, hogy lesznek-e olyan szervezetek, amelyek képesek fogadni a közfoglalkoztatásból kilépőket. Ennek kapcsán arra számítunk, hogy legkésőbb 2016. második felében növekedni fog a munkaerő kereslet a civil szektoron belül. Addigra ugyanis el kell, hogy induljanak az EFOP és a TOP forrásaira támaszkodó civil projektek is. Mi azzal tudunk e munkaerő kereslet kielégítéséhez hozzájárulni, hogy a portfóliók segítségével megkönnyítjük a foglalkoztatni kívánó szervezetek dolgát. Eddig is az volt a jellemző a szektoron belül, hogy a szervezetek egymás ajánlásait fogadták el elsődleges referenciaként, a mi rendszerünk is erre épül, csak az esetlegességeket segít kiküszöbölni.

Mindezeket figyelembe véve is szükségünk van olyan munkaerőpiaci szolgáltatásokat végző partnerek bevonására. E partnerek feladata egy adatbázis kialakítása kapcsán, hogy:

  • szervezeteket és közfoglalkozatásba vonható álláskeresőket toborozzanak,
  • hogy segítsenek meghatározni a foglalkozatási igényt jelző szervezeteknek milyen jellegű segítségre van szüksége a közfoglalkoztatási lehetőségek kihasználásához

A partnerek bevonásával kívánjuk összeállítani továbbá a közfoglalkozatással, a támogatott foglalkoztatással kapcsolatos szakmai és képzési tartalmakat. E partnerek bevonása továbbá fontos azért is, mert engedéllyel rendelkező szolgáltatóként már kialakultak a szükséges intézményi és személyes kapcsolataik, amelyekre a CIC-nek is szüksége van.

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status