HírekPályázatok

Ifjúsági pályázat: Alkoss Te is közösséget!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet (továbbiakban: Pályázatkezelő) a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek közösségépítő programsorozatainak támogatására.

A pályázati program célkitűzései:

Az ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével Magyarország közigazgatási határain belül és/vagy kívül megvalósuló (előnyt élvez a KMR régió), legalább 4 alkalomból álló programsorozatok támogatása, amelyből minimum 1 kiemelt rendezvény. A programok szervesen illeszkednek az ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét, erősítik az össznemzetben való gondolkodást, haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.

A pályázat keretében nincs lehetőség képzési programok megvalósítására, továbbá a pályázat nem támogatja az oktatási intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket (diáknap, szalagavató, gólyatábor, szakkör stb.).

Jelen pályázati kiírás keretében sporttáborok, edzőtáborok megvalósítására nincs lehetőség.

A rendelkezésre álló keretösszeg:

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 23.440.000 Ft, azaz Huszonhárommillió- négyszáznegyvenezer forint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/15/03/04 címrendi besorolású „Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT:031831) terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:

Maximum 4.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke:

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a (Ennek legalább 50% készpénzben kell, hogy rendelkezésre álljon.

Támogatási időszak:

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2015. december 1. és 2016. november 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma:

Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A Pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő közösségek vagy szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  1. Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,

önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel,

egyházak, egyházi szervezetek.

  1. Határon túli közösségek vagy szervezetek esetén

önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek [civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), egyházak, egyházi szervezetek,]. Azon határon túli magyar ifjúsági szervezetek esetében, amelyek az egyéb jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek, kiíró az Ávr. 84. § (1); d) pontja szerint az inkasszó bejegyzési kötelezettségtől eltekint. Egyéb esetekben (informális csoport) a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel.

Amelyek (kivéve: egyházak esetében):

gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy

gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy

gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy

A pályázatok benyújtásának határideje:

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2016. január 7. 23:59 perc

 

A pályázat elérhető: itt

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status