Egyéb kategória

Borsod-Abaúj-Zemplén megye civil szemmel

A megye területét (7 247 km²) és népességét (674 999 fő) tekintve is a második legnagyobb a megyék között. A megye népessége azonban 2001-2014. között 10,41 százalékkal (78 490 fővel) csökkent. A népesség fogyás fő oka az elvándorlás, amely főleg a fiatal és képzett népességet érinti. A migráció következtében 15 év alatt 52 435 főt veszített el a megye. A természetes fogyás aránya is meghaladja az országos átlagot (a természetes fogyás ezer lakosra -4,4 fő; országosan: – 3,9 fő). A demográfiai folyamatok következménye, hogy egyes településeken már nincs elegendő emberi erőforrás civil szervezet alapításához, vagy a meglévő szervezetek működtetéséhez.

A megyében 358 település található, ezzel első a megyék között. A megye 358 települése közül 152-ben 500 főnél kevesebben élnek. A megyében 82 db az 500 – 1 000 fő közötti, 75 db az 1 000 -2 000 fő közötti; 41 db a 2 000-5000 fő közötti; 9 db az 5 000-10 000 fő közötti, 8 db 10 000 – 50 000 fő közötti lélekszámú település. A megyeszékhely Miskolc lélekszáma 161 265 fő. A községekben és a legkisebb városokban a közszféra és a gazdasági szereplők szolgáltatásainak hiányosságai miatt szükség lenne a civilek aktivitására. Ugyanakkor épp e településeken jelentkezik a legtöbb az önszerveződést gátló akadály.

A megye jelentős ipari, energetikai, erdőgazdálkodási és turisztikai potenciállal rendelkezik, gazdaságának szerkezete azonban korszerűtlen, s az elmúlt 20 évben nem rajzolódott ki olyan fejlődési irány, amely érdemi felzárkózást eredményezett volna. Az egy főre jutó GDP 1 731 Ft, ami mindössze 61 %-a az országos mutatónak.  A megyei népességen belül az aktívak aránya 51,3 %, ami 5,7 százalékponttal marad el az országos mutatótól. A foglalkoztatási arány 45,1 %, ami 6,1 százalékponttal alacsonyabb az országosnál. A munkanélküliségi ráta a közfoglalkoztatás hatására ugyan javult, de a 12,2%-os adat még így is 2,1 százalékponttal elmarad az országostól. Az álláskeresők és a közfoglalkoztatásba vontak között túlnyomó többségben az alacsonyan képzett, halmozott hátrányokkal küzdők vannak. A társadalmi és gazdasági elmaradottság egyre komolyabb feszültségeket okoz a megyében.

Kiemelkedően magas a halmozottan hátrányos helyzetű – ezen belül a roma lakosság – aránya és koncentrált jelenlétük miatt egy-egy térségben a társadalmi problémák hatványozottan jelentkeznek.   A megyében a 2011. évi népszámlálás során a népesség 7,9%-a vallotta magát roma nemzetiségűnek, de a helyi fejlesztési dokumentumok inkább 15-20% közé teszik a romák arányát. A romák körében különösen magas a többszörös hátrányokkal küzdők aránya.

Az alkalmazásban állók nettó átlagkeresete 119 562 (KSH 2013 I-III negyedév), ez 22 százalékkal, 34 ezer Ft-tal alacsonyabb az országosnál, s a növekedés üteme is elmarad az országostól. Többek között ennek következménye a megye gyenge megtartó ereje. Az SZJA adóalap több mint 10 %-kal marad el az országostól. Az SZJA adófizetők aránya a teljes népességen belül 41,2 %, amellyel a megye utolsó helyen áll a megyék között.  Mindez megjelenik pl. abban, hogy az egy civil szervezetre jutó SZJA felajánlás összege mindössze 298 303 Ft, miközben az országos átlag szerint 4 827 295 Ft jut egy támogatott szervezetre.

B-A-Z megye elhelyezkedése kapcsán kiemelendő, hogy a magyar-szlovák határ mentén, de Kárpátaljához és a Partiumhoz is viszonylag közel fekszik. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció és a megyei fejlesztési tervek alapján a határon átnyúló kapcsolatok pedig kitörési lehetőséget jelenthetnek.

 

B-A-Z megyében a KSH adatai alapján 3 437 db civil szervezet működik. Az alapítványok (1 417 db) adják a szervezetek 41,22 %-át, míg az egyesületek részesedése 58,78 %. Az ország civil szervezeteinek 6%-a működik a megyében. A megye a szervezetek számát és arányát tekintve is 3. a Budapestet is magában foglaló országos rangsorban.  Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által gondozott civil szervezetek névjegyzékében 5 036 szervezet szerepel.

Az ezer lakosra jutó civil szervezetek száma 5 szervezet/1000 fő.  A sűrűségi mutató elmarad az országos adattól (5,8 szervezet/1000 fő). A szervezetek nagy száma inkább a megye településeinek számával (358 település) magyarázható, mint a megyében élő lakosság önszerveződési hajlandóságával. Létezik egy alap civil mintázat, amelyet a csaknem minden településen megtalálható szervezet típusok alkotnak (pl. polgárőrség, iskolai alapítványok). A településszám emiatt hatással van a szervezetek számára. Az önszerveződési hajlandóságot befolyásolja a társadalmi és gazdasági helyzet is. A hatás azonban nem egyértelmű. A megye a civil szervezettségi szintet tekintve olyan megyéket is megelőz, amelyek gazdasági, társadalmi helyzetüket tekintve jobban állnak (pl. Pest, GY-S-M megye) Egyfelől kimutatható hogy a rossz életminőségi és jövedelmi viszonyok negatívan hatnak a társadalmi innovációs és önszerveződési hajlandóságra. De ellenhatások is működnek. Azokban a térségekben, ahol a kormányzati és a piaci szereplők nem képesek kielégíteni a társadalmi szükségleteket, megjelennek a hiányokat pótolni igyekvő civil szervezetek.

Az OBH névjegyzéke alapján a szervezetek 31,2 %-a miskolci székhelyű. A többi városban 31,26 % lett bejegyezve, míg a községekben a szervezetek 37,54 %-a működik. A szervezetek számát tekintve a megye kistérségei között jelentős különbségek vannak. A különbségek leginkább a kistérségi központok közötti, a városiasozottság mértékében fennálló különbségekből fakadnak.

A szervezetek száma 14 %-kal bővült 2005-2012 között. A növekedés azonban nem egyenletes. Az alapítványok száma 2008. évtől kezdődően folyamatosan csökken. Az egyesületek száma 3 év csökkenés után 2011-ben kezdett ismét emelkedni. Az OBH adatai szerint a törölt szervezetek száma 2008-2010 között haladta meg az adott évben bejegyzett szervezetek számát. Egyelőre nem a civil területen végbement a jogszabályi és támogatási változások, hanem az oktatási, kulturális, szociális intézményrendszer zsugorodása gyakorol hatást. A szervezetek több mint harmada (35%) 2005 és 2010 között alakult. A kevesebb, mint három éve működő szervezetek aránya pedig 31%.

A megyei alapítványok közel 80 százaléka (77,68%) öt területen (oktatás, szociális ellátás, kultúra, település-fejlesztés, egészségügy, vallás) tevékenykedik. Ez megfelel az országosan tapasztalható képnek. A megyében dolgozó egyesületek majdnem fele három tevékenységi csoportba sorolható: szabadidős és hobbiklubok (22,52%), sportegyesületek (15,86 %) és kulturális egyletek (11%),

Az egyesületek összesen 6,3 milliárd forint bevétellel rendelkeznek. Az alapítványok összes éves bevétele 7,5 milliárd forint. A megyei civil szektor összes éves bevétele az országos civil bevétel 3 %-át adja (miközben a szervezetek 6  %-a működik a megyében!).  Az egy szervezetre jutó bevétel a megyében 4,02 millió Ft, míg országosan 7,76 millió Ft.  A megyei szervezetek kb. 9 %-a (300 szervezet) pénz nélkül működik, további 3 %-nak (120 szervezet) csak kiadásai vannak.  A szervezetek 60% -ának a bevétele éves szinten 500 ezer forint alatt marad. A közhasznúsági feltételek között megjelenő 1 millió forintos bevételi határt mindössze a szervezetek egy ötöde éri el.

A megyében, a munkavállalók 3%-a dolgozik a nonprofit szektorban 7 903 fő. E foglalkoztatottak több mint 85%-át a nonprofit gazdasági társaságok foglalkoztatják. A foglalkoztató civil szervezetek aránya a megyében nem éri el a szervezetek 10 %-át sem.

A KSH adatok szerint a civil szervezetek közel 80 %-a fogad önkénteseket. A közhasznúsági feltételként megjelenő közérdekű önkéntesség nem ennyire elterjedt. A Civil Információs Portál adatbázisa alapján csak 353 szervezet fogad közérdekű önkéntest. Azaz a jogszabályok által adott ösztönzés kevés a gazdasági, társadalmi, település-földrajzi determinációk megtöréséhez.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status